Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Buskerud-kommunar får auka inntekter neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunane får mellom fire og fem milliardar kroner meir i samla inntekter neste år. - Trass i strammare økonomiske tider prioriterer regjeringa meir pengar til kommunane for å sikre gode velferdstenester, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

 • Kommuneproposisjonen for 2011.

 • Mellom 2,5 og 3,0 milliardar av veksten er frie midlar.

  - Regjeringa er opptatt av å gjere det muleg for kommunane å tilby gode, trygge barnehagar, eit skuletilbod som gir ungane eit godt grunnlag for heile livet og god pleie og omsorg for dei eldre, seier kommunalministeren.

  Samstundes foreslår regjeringa ei meir rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunane.

  – På grunnlag av nye statistiske analysar endrar vi inntektssystemet slik at kommunane får inntekter etter dei utfordringane dei faktisk har i dag. Slik sikrar vi at kommunar over heile landet kan tilby innbyggjarane sine likeverdige velferdstenester, seier Navarsete.
  - Samansetninga av befolkninga, levekår og busettingsmønster har endra seg på 15 år. Det er utvikla nye kriterium som betre fangar opp sosiale forskjellar og skilnadar i levekår rundt i landet, seier Navarsete.

  I tillegg foreslår regjeringa å redusere småkommunetilskotet og Nord-Noreg- og Namdalstilskotet, redusere hovudstadstilskotet, å innføre eit nytt storbytilskot og å redusere skattedelen av kommunane sine inntekter.

  - Når ein tek med veksten i kommunane sine frie inntekter i 2011, vil ingen kommune få redusert sine inntekter frå 2010 til 2011, seier Liv Signe Navarsete.

  Buskerud – Illustrasjonsberekning

  Kommune

  Ny kostnads-nøkkel

  Isolert effekt barnehage

  Endringar politiske element

  System-verknadar

  Verknad 1. år

  0602 Drammen

  -39

              -77

  102

  63

  423

  0604 Kongsberg

  -621

              -69

  317

  -304

  314

  0605 Ringerike

  -404

               71

  263

  -141

  260

  0612 Hole

  335

              -60

  -249

  86

  446

  0615 Flå

  487

                -2

  -666

  -179

  320

  0616 Nes

  385

             180

  222

  607

  967

  0617 Gol

  -87

            -228

  111

  24

  384

  0618 Hemsedal

  1 447

             223

  -55

  1 393

  1 753

  0619 Ål

  242

              -25

  197

  438

  798

  0620 Hol

  251

             734

  -36

  216

  576

  0621 Sigdal

  -778

            -242

  473

  -305

  470

  0622 Krødsherad

  -208

            -569

  -64

  -271

  406

  0623 Modum

  -728

            -231

  465

  -263

  462

  0624 Øvre Eiker

  -91

                 7

  176

  85

  445

  0625 Nedre Eiker

  586

             206

  198

  784

  1 145

  0626 Lier

  -169

            -109

  37

  -132

  228

  0627 Røyken

  8

            -201

  89

  97

  457

  0628 Hurum

  -353

            -239

  214

  -139

  221

  0631 Flesberg

  650

             304

  -198

  452

  812

  0632 Rollag

  283

             582

  -402

  -120

  300

  0633 Nore og Uvdal

  414

             152

  275

  689

  1 049

  Buskerud

  -100

            -32

  158

  58

  475

  Tabellforklaring

  Alle beløp er kroner per innbyggjar. Berekningane bygger på innbyggjartal per 1. januar 2009.

  Fordelingseffektane er berekna på kriteriedata og utgiftsbehov for 2008.

  Fordelingsverknadane i tabellen er foreløpige. Endelig fordeling av rammetilskotet for 2011 vil vere klart i statsbudsjettet til hausten.

  Kolonne 1 viser kommunenamn.
  Kolonne 2 viser den samla fordelingseffekten av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunane, inkludert barnehagar.
  Kolonne 3 viser den isolerte effekten av at tilskot til barnehagar vert innlemma i rammetilskotet.
  Kolonne 4 viser den samla effekten av å:

  • redusere småkommunetilskotet
  • redusere Nord-Noreg- og Namdalstilskotet
  • redusere skattane sin del av kommunane sine inntekter
  • innføre eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • avvikle hovudstadstilskotet til Oslo

  Kolonne 5 viser samla systemverknadar av alle endringane i inntektssystemet
  Kolonne 6 er en illustrasjon av verknadane av alle endringane i inntektssystemet første år, inkludert ein vekst i frie inntekter i 2011 på 2,5 milliardar kroner til kommunane. Av veksten på 2,5 milliardar kroner vert 400 millionar fordelte som ekstra skjønnstilskot til kommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet, mens 2,1 milliardar kroner vert fordelte med eit likt beløp per innbyggjar.

  Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.