Historisk arkiv

Harstad og Bjarkøy slår seg saman

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Harstad og Bjarkøy slår seg saman frå 1. januar 2013 etter ønske frå kommunane sjølve. Kommunane har vore gjennom ein langvarig og grundig prosess.

Harstad og Bjarkøy slår seg saman frå 1. januar 2013 etter ønske frå kommunane sjølve. Kommunane har vore gjennom ein langvarig og grundig prosess.

- Dette er nok eit godt døme på lokale prosessar som førar til samanslåing fordi kommunane sjølv vil det. Eg ønskjer kommunane lukke til i det vidare arbeidet, seiar kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Etter at Mosvik og Inderøy slår seg saman i 2012, vil dette gje 428 kommunar i Noreg.

Den nye kommunen skal heite Harstad kommune og vil få i underkant av 24 000 innbyggjarar. Kommunestyret skal vere samansett av 35 representantar, men i ein overgangsperiode fram til neste kommunestyreval skal kommunestyret bestå av kommunestyret i gamle Harstad supplert med to medlemmar frå kommunestyret i gamle Bjarkøy.

Nye Harstad kommune vil etter samanslåinga få eit inndelingstilskot som består av eit basistilskot og eit småkommunetilskot. Departementet vil rekne ut det endelege tilskotet i samband med budsjettet for 2013.

Kommunesamanslåinga vil også bidra til etableringa av Bjarkøysambandet, tunnel og bru mellom Grytøy og Bjarkøy og mellom Grytøy og Sandøy i Bjarkøy kommune. Departementet vil oppretthalde lovnadane frå tidlegare regjeringar og gjev 20 millionar kroner i støtte til realiseringa av Bjarkøysambandet.

- Eg ønskjer innbyggjarane lukke til med betre kommunikasjonsmoglegheiter. Det vil gjere det enklare å byggje ein felles identitet i den nye kommunen, seier Navarsete.

Samanslåinga blei stadfesta i statsråd 24. juni 2011.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.