Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Nytt tilskot for bustadetablering i distrikta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

- Regjeringa foreslår 20 millionar kronar i 2012 til eit nytt tilskot for å auke bustadtilbodet i kommunar med små og usikre bustadmarknader og/eller mangel på bustader, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- Regjeringa foreslår 20 millionar kronar i 2012 til eit nytt tilskot for å auke bustadtilbodet i kommunar med små og usikre bustadmarknader og/eller mangel på bustader, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Ordninga vil omfatte 10-12 kommunar i det distriktspolitiske virkeområdet. Kommunane kan bruke tilskotet til å byggje nye, rehabilitere eller byggje om bustader for utleige i kommunen. Kommunane kan òg gje tilskottet vidare til selskap, stiftelsar og liknande som vil etablere slike utleigebustader. Vidare kan kommunane gje tilskot til privatpersonar som ynskjer å byggje eigen bustad der.

- Ordninga er viktig fordi mange mindre kommunar kan ha arbeidsplassar, men ikkje bustader  å tilby for tilflyttarar. Dette prosjektet vil gjere det lettare å rekruttere kompetanse til slike kommunar, seier Navarsete.

Ordninga skal òg gje auka kompetanse i kommunane om korleis dei kan leggje til rette for ei god bustadutvikling. Investering i bustad er ein økonomisk risiko i mange distriktskommunar.  

Ordninga administreras av Husbanken. Det vil vere en prosess utover hausten og tidleg i 2012 med å velje ut kommunane som skal delta.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.