Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Regjeringa vidarefører innsatsen for dei som slit mest på bustadmarknaden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

- Regjeringa vil hjelpe dei som har det vanskelegast på bustadmarknaden. I 2012 vidarefører vi bustøtte, startlån og dei andre gode ordningane vi tilbyr gjennom Husbanken. Regjeringa prioriterer den bustadsosiale politikken, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- Regjeringa vil hjelpe dei som har det vanskelegast på bustadmarknaden. I 2012 vidarefører vi bustøtte, startlån og dei andre gode ordningane vi tilbyr gjennom Husbanken. Regjeringa prioriterer den bustadsosiale politikken, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Husbanken sitt strategiske arbeid mot kommunar med store bustadsosiale utfordringar skal vidareførast i 2012.

Bustøtta er viktig for å hjelpe dei som har høge buutgifter og låg inntekt med å klare buutgiftene. Bustøtta er målretta og hjelper dei som er mest utsett på bustadmarknaden. I 2012 er det berekna at 128 000 personar vil ta i mot ei bustøtte på om lag 25 000 kroner kvar i løpet av året.

Startlån er eit godt verkemiddel for å hjelpe unge og vanskelegstilte til å etablere seg i eigen bustad. Etterspørselen etter startlån frå kommunane har vore høgare i åra etter finanskrisa enn tidlegare år. Regjeringa gjer framlegg om ei låneramme i Husbanken på 15 milliardar kronar i 2012. Startlån skal ha høgast prioritet innanfor låneramma. Husbanken gjev også grunnlån til nybygging og utbetring av bustader og lån til barnehagar. 

Regjeringa gjer framlegg om å fase ut særfrådraget for store sjukdomsutgifter. Dei frigjorte midlane blir brukte til å styrkje gjeldande ordningar, og tilskot til tilpassing av bustad blir derfor styrkt med 23 millionar kronar i 2012. Det vil gjere det muleg for fleire å bli buande heime i staden for å flytte på institusjon.

Kommunane må ha nok gode utleigebustader for å kunne hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Regjeringa gjer framlegg om å auke tilsegnsramma for tilskot til utleigebustader frå 404,6 millionar kroner i 2011 til 430 millionar kronar for 2012. Det gjev rom for om lag 1100 utleigebustader.

For å få gode resultat i det bustadsosiale arbeidet, er det naudsynt med tilstrekkeleg og god kunnskap om utfordringane i kommunane. Det bustadsosiale kompetansetilskotet, som Husbanken forvaltar, er viktig for å stimulere til kompetanseheving og leggje til rette for å finne gode bustadsosiale løysingar. Regjeringa føreslår ei tilsegnsramme på 77 millionar kroner i 2012, ein auke på 7 millionar kroner frå 2011.

Områdesatsing er viktig for å førebyggje opphoping av dårlige levekår og manglande vedlikehald av bustader og uteområde. I perioden 2007-2010 var områdesatsinga i sin heilskap knytt opp til ei felles statleg-kommunal satsing i Groruddalen. I 2011 blei satsinga utvida til å omfatte utsette område i Bergen med ei løyving på 3 millionar kronar. I 2012 blir det føreslått at den områderetta innsatsen i Bergen blir dobla til 6 millionar kronar. I tillegg blir det føreslått å utvide områdesatsinga til å omfatte Trondheim med 1,5 millionar kronar. Det foreslås 40 millionar kronar til tiltak i Groruddalen. 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.