Forsida

Historisk arkiv

1,6 milliardar kroner meir til Akershus neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0211 Vestby

5,5

684 657

41 300

6,4

0213 Ski

10,9

1 321 709

62 300

4,9

0214 Ås

6,3

779 923

58 089

8,0

0215 Frogn

6,0

695 218

32 504

4,9

0216 Nesodden

6,6

791 955

43 611

5,8

0217 Oppegård

10,5

1 223 550

69 096

6,0

0219 Bærum

52,7

6 077 591

319 429

5,5

0220 Asker

25,4

2 897 306

166 937

6,1

0221 Aurskog-Høland

5,2

675 509

37 327

5,8

0226 Sørum

5,8

739 485

33 178

4,7

0227 Fet

4,0

472 498

23 190

5,2

0228 Rælingen

6,0

696 610

35 855

5,4

0229 Enebakk

3,8

477 335

25 205

5,6

0230 Lørenskog

13,1

1 497 708

74 639

5,2

0231 Skedsmo

18,7

2 237 004

130 694

6,2

0233 Nittedal

8,1

993 702

44 592

4,7

0234 Gjerdrum

2,3

296 663

16 485

5,9

0235 Ullensaker

11,4

1 415 240

75 493

5,6

0236 Nes

6,9

870 996

41 623

5,0

0237 Eidsvoll

7,6

974 325

50 249

5,4

0238 Nannestad

4,0

517 437

27 094

5,5

0239 Hurdal

0,9

138 826

5 387

4,0

Fordelast gjennom året

 

8 000

   

Akershus

221,9

26 483 247

1 414 978

5,6

 

 

     

Akershus fylkeskommune

41,3

4 999 081

207 822

4,3

         

Totalt for Akershus

263,2

31 482 328

1 622 800

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.