Forsida

Historisk arkiv

217 millionar kroner meir til Finnmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen. 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

2002 Vardø

0,7

137 327

4 079

3,1

2003 Vadsø

2,2

327 069

11 532

3,7

2004 Hammerfest

3,7

523 665

19 217

3,8

2011 Kautokeino

1,0

187 207

6 705

3,7

2012 Alta

6,8

1 036 678

48 254

4,9

2014 Loppa

0,4

95 440

3 116

3,4

2015 Hasvik

0,4

79 726

2 073

2,7

2017 Kvalsund

0,4

85 044

3 531

4,3

2018 Måsøy

0,4

96 505

2 238

2,4

2019 Nordkapp

1,1

194 713

5 872

3,1

2020 Porsanger

1,4

219 882

7 922

3,7

2021 Karasjok

1,0

176 484

5 891

3,5

2022 Lebesby

0,5

114 086

3 957

3,6

2023 Gamvik

0,4

83 088

2 002

2,5

2024 Berlevåg

0,4

82 307

1 872

2,3

2025 Tana

1,0

192 916

8 545

4,6

2027 Nesseby

0,3

76 204

1 593

2,1

2028 Båtsfjord

0,7

132 125

6 104

4,8

2030 Sør-Varanger

3,6

536 960

18 560

3,6

Fordelast gjennom året

 

6 000

   

Finnmark

26,2

4 383 427

161 063

3,8

 

 

     

Finnmark fylkeskommune

5,6

1 287 000

55 639

4,5

         

Totalt for Finnmark

31,8

5 670 427

216 702

 


Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert. 

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner. 

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver. 

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.