Forsida

Historisk arkiv

350 millionar kroner meir til Aust-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0901 Risør

2,4

340 464

16 709

5,2

0904 Grimstad

7,7

963 900

54 574

6,0

0906 Arendal

15,2

1 914 969

107 177

5,9

0911 Gjerstad

0,9

141 674

4 627

3,4

0912 Vegårshei

0,7

116 854

7 239

6,6

0914 Tvedestrand

2,1

294 952

16 826

6,0

0919 Froland

1,8

258 678

20 194

8,5

0926 Lillesand

3,6

456 395

25 644

6,0

0928 Birkenes

1,7

243 804

18 466

8,2

0929 Åmli

0,6

119 605

5 148

4,5

0935 Iveland

0,5

81 144

2 081

2,6

0937 Evje og Hornnes

1,2

177 918

8 296

4,9

0938 Bygland

0,4

81 920

2 034

2,5

0940 Valle

0,5

81 080

2 127

2,7

0941 Bykle

0,4

74 224

3 730

5,3

Fordelast gjennom året

 

3 600

   

Aust-Agder

39,6

5 351 179

294 371

5,8

 

 

     

Aust-Agder fylkeskommune

12,3

1 226 247

55 685

4,8

         

Totalt for Aust-Agder

51,9

6 577 426

350 056

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.