Historisk arkiv

6,8 milliardar kroner meir til kommunesektoren

375 millionar kroner meir til Nord-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

1702 Steinkjer

7,5

1 003 221

46 441

4,9

1703 Namsos

4,6

635 460

28 874

4,8

1711 Meråker

0,9

138 642

5 400

4,1

1714 Stjørdal

7,8

1 023 126

39 580

4,0

1717 Frosta

0,9

141 118

4 522

3,3

1718 Leksvik

1,2

203 337

10 360

5,4

1719 Levanger

6,7

873 758

37 509

4,5

1721 Verdal

5,0

687 999

25 999

3,9

1724 Verran

0,9

144 529

4 878

3,5

1725 Namdalseid

0,6

108 829

6 536

6,4

1736 Snåsa

0,8

129 231

3 334

2,6

1738 Lierne

0,5

100 614

4 414

4,6

1739 Røyrvik

0,2

43 219

1 807

4,4

1740 Namsskogan

0,3

70 879

2 512

3,7

1742 Grong

0,8

143 411

4 674

3,4

1743 Høylandet

0,4

93 435

6 457

7,4

1744 Overhalla

1,3

194 056

8 376

4,5

1748 Fosnes

0,2

51 431

1 301

2,6

1749 Flatanger

0,4

77 059

3 261

4,4

1750 Vikna

1,5

225 729

11 329

5,3

1751 Nærøy

1,8

272 021

10 963

4,2

1755 Leka

0,2

44 726

1 093

2,5

1756 Inderøy

2,3

360 736

10 626

3,0

Fordelast gjennom året

 

17 600

   

Nord-Trøndelag

46,9

6 784 165

281 546

4,3

 

 

     

Nord-Trøndelag fylkeskommune

10,2

1 920 175

93 785

5,1

         

Totalt for Nord-Trøndelag

57,1

8 704 340

375 331

 


Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert. 

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner. 

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver. 

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.