Forsida

Historisk arkiv

452 millionar kroner meir til Troms neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Troms fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Troms fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

1902 Tromsø

24,8

3 137 816

136 729

4,6

1903 Harstad

8,5

1 164 047

62 101

5,6

1911 Kvæfjord

1,1

181 912

7 042

4,0

1913 Skånland

1,0

176 223

8 217

4,9

1917 Ibestad

0,5

98 936

1 389

1,4

1919 Gratangen

0,4

81 557

2 505

3,2

1920 Lavangen

0,4

75 767

1 390

1,9

1922 Bardu

1,4

211 098

6 266

3,1

1923 Salangen

0,8

131 942

7 835

6,3

1924 Målselv

2,3

341 062

15 047

4,6

1925 Sørreisa

1,2

181 563

7 365

4,2

1926 Dyrøy

0,4

86 796

2 701

3,2

1927 Tranøy

0,5

104 808

3 435

3,4

1928 Torsken

0,3

70 591

1 960

2,9

1929 Berg

0,3

61 096

1 792

3,0

1931 Lenvik

4,0

613 032

32 497

5,6

1933 Balsfjord

1,9

307 083

12 794

4,3

1936 Karlsøy

0,8

153 960

1 763

1,2

1938 Lyngen

1,1

196 904

7 791

4,1

1939 Storfjord

0,7

125 099

4 713

3,9

1940 Kåfjord

0,8

142 831

4 175

3,0

1941 Skjervøy

1,0

178 499

5 302

3,1

1942 Nordreisa

1,7

256 303

8 337

3,4

1943 Kvænangen

0,4

103 440

3 247

3,2

Fordelast gjennom året

 

11 018

   

Troms

56,3

8 193 383

346 258

4,4

 

 

     

Troms fylkeskommune

12,0

2 525 906

105 500

4,4

         

Totalt for Troms

68,3

10 719 289

451 758

 


Tabellforklaring
 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert. 

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner. 

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver. 

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.