Forsida

Historisk arkiv

515 millionar kroner meir til Hedmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0402 Kongsvinger

6,2

803 715

40 114

5,3

0403 Hamar

10,3

1 308 434

64 084

5,1

0412 Ringsaker

11,7

1 493 067

79 411

5,6

0415 Løten

2,6

339 302

18 997

5,9

0417 Stange

6,7

867 819

34 992

4,2

0418 Nord-Odal

1,8

261 311

7 820

3,1

0419 Sør-Odal

2,8

364 770

14 000

4,0

0420 Eidskog

2,2

331 188

15 589

4,9

0423 Grue

1,8

272 174

9 481

3,6

0425 Åsnes

2,7

399 660

15 834

4,1

0426 Våler

1,3

206 380

7 111

3,6

0427 Elverum

7,1

924 612

40 956

4,6

0428 Trysil

2,4

356 503

12 179

3,5

0429 Åmot

1,5

241 579

7 731

3,3

0430 Stor-Elvdal

0,9

149 120

4 559

3,2

0432 Rendalen

0,7

121 984

7 046

6,1

0434 Engerdal

0,5

90 991

3 083

3,5

0436 Tolga

0,6

101 469

4 614

4,8

0437 Tynset

2,0

300 515

11 824

4,1

0438 Alvdal

0,9

136 386

7 559

5,9

0439 Folldal

0,6

96 260

3 764

4,1

0441 Os

0,7

120 626

3 532

3,0

Fordelast gjennom året

 

10 740

 

 

Hedmark

67,8

9 298 604

412 073

4,6

 

 

     

Hedmark fylkeskommune

14,5

2 198 325

102 520

4,9

         

Totalt for Hedmark

82,3

11 496 929

514 593

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.