Forsida

Historisk arkiv

634 millionar kroner meir til Vestfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0701 Horten

9,3

1 192 025

55 626

4,9

0702 Holmestrand

3,6

462 222

26 756

6,1

0704 Tønsberg

14,8

1 856 228

89 566

5,1

0706 Sandefjord

15,7

2 024 537

116 675

6,1

0709 Larvik

15,2

1 980 715

95 740

5,1

0711 Svelvik

2,3

297 562

12 155

4,3

0713 Sande

3,1

407 420

15 654

4,0

0714 Hof

1,1

160 409

6 978

4,5

0716 Re

3,2

430 342

20 701

5,1

0719 Andebu

1,9

258 851

10 267

4,1

0720 Stokke

3,9

501 284

27 941

5,9

0722 Nøtterøy

7,7

972 455

57 771

6,3

0723 Tjøme

1,8

224 651

12 378

5,8

0728 Lardal

0,9

126 577

5 165

4,3

Fordelast gjennom året

 

8 007

   

Vestfold

84,3

10 903 285

553 521

5,3

 

 

     

Vestfold fylkeskommune

17,2

2 198 921

80 710

3,8

         

Totalt for Vestfold

101,5

13 102 206

634 231

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.