Forsida

Historisk arkiv

712 millionar kroner meir til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

1804 Bodø

17,4

2 215 794

110 671

5,3

1805 Narvik

6,5

864 855

33 039

4,0

1811 Bindal

0,5

100 997

2 672

2,7

1812 Sømna

0,7

119 277

3 058

2,6

1813 Brønnøy

2,7

404 131

20 118

5,2

1815 Vega

0,4

79 939

2 160

2,8

1816 Vevelstad

0,2

42 671

1 737

4,2

1818 Herøy

0,6

100 891

4 796

5,0

1820 Alstahaug

2,6

354 289

13 602

4,0

1822 Leirfjord

0,7

123 584

4 300

3,6

1824 Vefsn

4,7

658 496

23 627

3,7

1825 Grane

0,5

94 631

5 208

5,8

1826 Hattfjelldal

0,5

92 645

2 205

2,4

1827 Dønna

0,5

97 019

2 394

2,5

1828 Nesna

0,6

111 962

4 030

3,7

1832 Hemnes

1,6

256 222

12 201

5,0

1833 Rana

9,0

1 215 614

45 344

3,9

1834 Lurøy

0,7

154 559

8 640

5,9

1835 Træna

0,2

43 475

2 003

4,8

1836 Rødøy

0,5

102 037

5 941

6,2

1837 Meløy

2,4

364 946

18 514

5,3

1838 Gildeskål

0,7

129 759

4 065

3,2

1839 Beiarn

0,4

71 264

2 105

3,0

1840 Saltdal

1,7

244 110

11 404

4,9

1841 Fauske

3,4

459 444

22 429

5,1

1845 Sørfold

0,7

130 057

7 195

5,9

1848 Steigen

0,9

154 381

5 336

3,6

1849 Hamarøy

0,6

113 248

2 628

2,4

1850 Tysfjord

0,7

127 017

4 309

3,5

1851 Lødingen

0,8

133 011

5 609

4,4

1852 Tjeldsund

0,5

90 698

2 186

2,5

1853 Evenes

0,5

91 924

7 776

9,2

1854 Ballangen

0,9

149 871

4 938

3,4

1856 Røst

0,2

44 675

1 033

2,4

1857 Værøy

0,3

54 517

2 179

4,2

1859 Flakstad

0,5

86 986

3 741

4,5

1860 Vestvågøy

3,8

555 862

19 259

3,6

1865 Vågan

3,2

445 734

25 364

6,0

1866 Hadsel

2,8

400 474

13 802

3,6

1867 Bø

0,9

169 429

5 120

3,1

1868 Øksnes

1,6

234 674

8 672

3,8

1870 Sortland

3,5

501 172

23 281

4,9

1871 Andøy

1,8

269 011

9 969

3,8

1874 Moskenes

0,4

69 078

1 959

2,9

Fordelast gjennom året

 

60 682

 

 

Nordland

84,2

12 385 111

516 502

4,4

 

 

     

Nordland fylkeskommune

29,5

4 166 256

195 364

4,9

         

Totalt for Nordland

113,7

16 551 367

711 866

 


Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert. 

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner. 

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.