Forsida

Historisk arkiv

753 millionar kroner meir til Sør-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen. 

Sjå også forklaringar under tabellen.

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

1601 Trondheim

65,0

7 608 270

364 929

5,0

1612 Hemne

1,5

210 651

7 878

3,9

1613 Snillfjord

0,3

69 158

1 788

2,7

1617 Hitra

1,5

225 143

11 569

5,4

1620 Frøya

1,7

240 065

11 472

5,0

1621 Ørland

1,8

242 356

10 193

4,4

1622 Agdenes

0,6

110 957

4 345

4,1

1624 Rissa

2,3

341 378

17 265

5,3

1627 Bjugn

1,6

236 817

8 551

3,7

1630 Åfjord

1,1

179 682

9 261

5,4

1632 Roan

0,3

67 235

2 039

3,1

1633 Osen

0,4

71 807

2 898

4,2

1634 Oppdal

2,4

325 285

13 028

4,2

1635 Rennebu

0,9

141 178

4 435

3,2

1636 Meldal

1,4

216 411

12 859

6,3

1638 Orkdal

4,0

526 889

21 524

4,3

1640 Røros

2,0

279 088

10 097

3,8

1644 Holtålen

0,7

113 418

3 184

2,9

1648 Midtre Gauldal

2,2

308 704

12 131

4,1

1653 Melhus

5,4

710 385

36 871

5,5

1657 Skaun

2,4

327 666

21 547

7,0

1662 Klæbu

2,1

276 770

10 959

4,1

1663 Malvik

4,6

577 423

24 575

4,4

1664 Selbu

1,4

216 565

8 678

4,2

1665 Tydal

0,3

55 398

2 844

5,4

Fordelast gjennom året

 

56 800

   

Sør-Trøndelag

107,9

13 735 497

636 218

4,9

 

 

     

Sør-Trøndelag fylkeskommune

22,6

3 019 068

116 718

4,0

         

Totalt for Sør-Trøndelag

130,5

16 754 565

752 936

 


Tabellforklaring 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert. 

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner. 

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver. 

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.