Forsida

Historisk arkiv

815 millionar kroner meir til Østfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen. 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0101 Halden

10,4

1 350 849

72 142

5,6

0104 Moss

10,8

1 352 952

72 098

5,6

0105 Sarpsborg

18,8

2 451 160

137 402

5,9

0106 Fredrikstad

26,7

3 417 011

188 590

5,8

0111 Hvaler

1,5

193 367

7 528

4,1

0118 Aremark

0,5

87 139

3 834

4,6

0119 Marker

1,2

172 933

9 340

5,7

0121 Rømskog

0,2

49 618

1 539

3,2

0122 Trøgstad

1,8

255 997

13 461

5,6

0123 Spydeberg

1,9

254 991

12 742

5,3

0124 Askim

5,3

678 287

33 852

5,3

0125 Eidsberg

3,9

530 720

33 696

6,8

0127 Skiptvet

1,3

178 562

9 758

5,8

0128 Rakkestad

2,7

396 536

26 281

7,1

0135 Råde

2,5

318 096

16 221

5,4

0136 Rygge

5,2

653 948

28 834

4,6

0137 Våler

1,7

213 100

10 825

5,4

0138 Hobøl

1,7

224 205

9 703

4,5

Fordelast gjennom året

 

10 000

   

Østfold

98,2

12 789 471

687 847

5,7

 

 

 

 

 

Østfold fylkeskommune

21,0

2 543 411

127 382

5,3

         

Totalt for Østfold

119,2

15 332 882

815 229

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.