Historisk arkiv

345 millionar kroner meir til Aust-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

0901 Risør

351 199

12 865

3.8

0904 Grimstad

1 014 151

53 160

5.5

0906 Arendal

2 004 654

84 506

4.4

0911 Gjerstad

145 991

4 542

3.2

0912 Vegårshei

121 369

3 634

3.1

0914 Tvedestrand

313 387

18 232

6.2

0919 Froland

278 268

16 482

6.3

0926 Lillesand

487 158

31 151

6.8

0928 Birkenes

259 559

13 823

5.6

0929 Åmli

122 861

3 522

3.0

0935 Iveland

83 091

2 397

3.0

0937 Evje og Hornnes

185 820

6 961

3.9

0938 Bygland

84 154

2 587

3.2

0940 Valle

83 080

2 334

2.9

0941 Bykle

76 000

2 605

3.5

Fordelast gjennom året

3 600Aust-Agder

5 614 341

258 802

4.8

Aust-Agder fylkeskommune

1 333 061

86 519

6.9

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.