Historisk arkiv

Om forkasting av stemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Flere medier har de siste dagene hatt saker om forkasting av stemmer etter valget fordi stemmene har kommet for sent fram til valgstyret. Det er fremdeles for tidlig å si hvor mange stemmer som eventuelt forkastes.

Nå pågår opptelling av stemmer til både stortings- og sametingsvalget. Alle stemmer skal kontrolltelles. Før fylkesvalgstyrene er ferdige med sine kontroller, vil det ikke foreligge totale tall ved stortingsvalget. Det samme gjelder ved opptellingen i opptellingsvalgstyrene ved sametingsvalget. Tallene er forhåpentligvis klare i løpet av uken. Det viktigste er at valgoppgjøret er korrekt.

Det er uheldig dersom stemmer må forkastes fordi de er kommet for sent frem. Etter valgloven skal forhåndsstemmegivningen avsluttes fredagen før valgdagen. Forhåndsstemmer kan godkjennes dersom de er kommet inn til valgstyret i den kommunen der velger har stemmerett innen klokken 21 på valgdagen mandag.

Tidligere var regelen at stemmer måtte være kommet inn innen utgangen av tirsdag etter valgdagen. Regelen ble endret da vi fikk den nye valgloven i 2002. Valglovutvalget foreslo å endre regelen til at stemmer måtte være kommet inn innen valgdagen mandag. Forslaget ble fulgt opp av departementet. Hensynet til et raskt resultat ble her vektlagt. Departementet la til grunn at stemmer som ble avgitt fredag, ville være kommet frem til rett valgstyre innen kl. 21 valgdagen. Forslaget fikk bred støtte i høringsrunden.

Departementet har tidligere gjort kommunene oppmerksom på informasjon sendt fra Posten vedrørende forsendelsestiden. Dette var nettopp for å forsikre at kommunene sørger for at stemmer kommer frem i tide.

Etter valgforskriften skal kommunene påse at stemmer sendes som A-post eller raskere.

Departementet vil i forbindelse med evalueringen av valget også se nærmere på eventuelle problemer knyttet til fremsending av stemmer.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.