Historisk arkiv

Programmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren:

 • Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta.
 • Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet.
 • Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter.
 • Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte.
 • Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen.

Programmet skal gjennomføres i tiden 1.1.2007 til 31.12.2009 i et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstaker­organisasjonene, og skal bidra til å styrke kommunesektorens omdømme.

Målet med samarbeidet: Å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at:

Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Det vises i denne sammenheng blant annet til de bilaterale kvalitetsavtalene mellom KS og regjeringen.

 • Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren.
 • Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne.
 • Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer.
 • Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte.
 • De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær.
 • Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme.
 • Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

Organisering av programmet

Programmet skal realisere Regjeringens og kommunalministerens visjoner om en aktiv og kompetent kommunal sektor som i dialog med sine innbyggere yter gode tjenester slik at innbyggerne skal merke en forbedring. Dette gjenspeiles også i organiseringen av programmet:

Politisk kontaktmøte holdes  2-3 ganger i året og består av de politiske lederne for alle de tre partenes organisasjoner. Møtene ledes av kommunalministeren. Kontaktmøtet velger bl.a. selv ut deltakerkommunene.

Styringsgruppen består av administrative ledere for partnerorganisasjonene. Gruppen legger rammer for framdriften og holder jevnlige møter med prosjektleder (ca 1 gang pr måned).

Prosjektgruppen består av et sekretariat med bred erfaring og kompetanse innen pleie, omsorg, oppvekst, organisasjonsutvikling og ledelse, og ledes av en prosjektleder.

Kvalitetskommunene blir etter søknad tatt opp i puljer og organisert i nettverk. Nettverkene får faglig påfyll og inspirasjon gjennom sentrale/regionale samlinger. Men hovedlæringen og utvikling av gode arbeidsprosesser og metoder for kvalitetsforbedring i første linjen vil alltid best skje internt på arbeidsplassen, i kommunen og i utveksling av erfaringer og gode historier innen nettverkene og mellom disse.

Utadrettet virksomhet har også en sentral plass i programmet. Skal innbyggerne generelt få innblikk i nye initiativ, forbedringer og gode opplevelser av kvalitet, må det jobbes systematisk med formidling, inkl. overfor lokale medier.