Historisk arkiv

Nærvær og sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Førende dokumenter

Aktuelle skriv og notater


Mandal og Stavanger gir tips på godt arbeid med sykefravær

Av spesialrådgiver Anne K. Grimsrud (20.12.07)
 
På oppstartsamlingen for pulje 2 i november delte Stavanger og Mandal sine erfaringer med de nye kommunene. Erfaringene viser at systematisk arbeid med godt og tydelig lederskap, konkrete og målrettede tiltak overfor utsatte grupper, kultur, humor, holdningsarbeid og samarbeid gir resultater. Stavanger har, sammen med Sandnes, det laveste sykefraværet blant de ti største byene. Mandal går stadig nye veier i sitt arbeid for økt arbeidsglede og nærvær. Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen i Mandal og Olaug Marie Fjellaker i Stavanger kan kontaktes direkte.¨

"Nærværsprosjektet" i Mandal kommune

(18.09.07)
Nærværprosjektet ble startet opp 14.11.03 i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse. Kommunen hadde da store utfordringer hvor høyt sykefravær (9,2% i 2003), lav pensjonsalder (52,3 år) og høy uføreandel (18%) preget organisasjonen. Kommunen satte i gang Nærværsprosjektet hvor sykefraværet skulle reduseres med 20%  innen 01.06.05, pensjonsalderen skulle økes med 1 år  fra 52,3 år og uføreandelen skulle reduseres. Prosjektet ble ledet av en styringsgruppe med rådmannen som leder. Seks underprosjekter var sammensatt av både arbeidsgivere og tillitsvalgte/arb.takerrepresentanter/verneombud. Ved prosjektets slutt, sommer 2005, var reduksjon i sykefraværet på ca. 25%, uføreandelen var redusert til 16,46% og pensjoneringsalder var økt med 1,48 år.

Aktivt IA-arbeid gir økonomiske gevinster

(28.06.07)
Gode ideer og virkningsfulle forslag til redusert sykefravær kan du lese mer om i PwCs rapport til KS, april 2007: "Inkluderende arbeidsliv - hva er de økonomiske gevinstene og hvorfor lykkes noen bedre enn andre?"

Kvalitetskommuneprogram om sykefravær

Av Anne Marie Lervik, prosjektrådgiver (02.05.07)

16. – 18. april ble det gjennomført nettverksamlinger for de 12 kommunene som er plukket ut i kvalitetskommuneprogrammet om sykefravær. Kommunene har ambisiøse mål for reduksjon av sykefraværet. De fleste kommuner har mål om å redusere sykefraværet med mellom 20 og 30 % innen 2009, noen enda mer. 

De fleste kommuner er godt i gang med arbeidet. Trepartssamarbeidet er godt forankret i prosjektorganiseringen og tilstandsrapport og prosjektplan med mål og tiltak er på plass. Andre kommuner er i startfasen. Kommunene har ambisiøse mål når det gjelder reduksjon av sykefraværet. Det ble holdt en rekke foredrag om arbeid med kvalitet og sykefravær på nettverksamlingene som kan være nyttig for flere kommuner.

  • Fastlege og spesialist i allmennmedisin Kjell Maartmann-Moe og fastlege og leder i almennlegeforeningen DNLF Jan Emil Kristoffersen holdt foredraget: Legens rolle og ansvar i sykefraværsarbeidet.
  • Forsker Roar høydal, IRIS, holdt foredraget: Tiltak og metodikk for å lykkes med sykefraværsarbeidet. IRIS har fått i oppdrag å følge sykefraværsarbeidet i de 12 kommunene, for å kunne finne ut hva som skal til for å lykke for å få ned sykefraværet. 
  • Organisasjonspsykolog Stig Berge Mathisen, Universitetet i Bergen, holdt foredraget: Hva skal til for å lykkes med sykefraværsarbeidet.

Mandal og Nøtterøy kommuner fortalte om hvordan de hadde lykkes i arbeidet sitt med å redusere sykefravær. Intensjonen med nettverkssamlingene er i første rekke at kommunene skal lære av hverandre, og det ble satt av god tid både til å jobbe i egen kommune og på tvers av kommunene.

Kommunene skal samles i nettverksgruppene 2 – 3 ganger årlig. Mellom samlingene, og i tråd med kommunenes behov, vil sekretariatet for Kvalitetskommuneprogrammet bistå med råd om tiltak og metodikk. 

Sykefraværstatistikk og sykefraværskostnader

Av Eirik Solberg (12.02.07)

Beregningsmodell for beregning av kostnader av sykefravær samt sykefravær for enkeltkommuner.

Her finner du beregningsmodell som kan brukes av den enkelte kommune/fylkeskommune for å gi et anslag på hvor mye sykefraværet koster i den enkelte kommune/fylkeskommune. Beregningsmodellen hentes ved å trykke HER.

I modellen skilles det mellom sykefravær innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden. Det må legges inn nivået for sykefraværet innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden. Dersom kommunen/fylkeskommunen har levert inn godkjente data for perioden 4. kvartal 2005- 3.kvartal 2006 til KS kan disse opplysningene hentes ved å trykke tabell.  Her hentes en tabell som viser sykefraværet innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden men også annen statistikk som andel kvinner ansatt i kommunen, gjennomsnittlig alder blant ansatte i kommunen, andel  ansatte over 49 år i kommunen.

I beregningsmodellen må det også legges inn andel vikarer etc. beregnet i prosent av antall ansatte som er syke. Likeledes gjennomsnittlig lønn for vikarer i prosent av gjennomsnittlig lønn for de som er syke - både innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden.

Opplysningene når det gjelder sykefraværsstatistikk er i hovedsak hentet fra KS fraværsstatistikk mens opplysningene når det gjelder andel kjønn og gjennomsnittlig alder mm er hentet fra lønns- og personalstatistikken. Begge statistikkene tilhører under PAI-registeret. 

Denne kostnadsmodellen er forutsatt brukt på den enkelte arbeidsplass for å vise hva sykefraværet for enkeltansatte koster arbeidsplassen. Ved å fylle ut årslønn, stillingsprosent, arbeidsgivers pensjonsandel og grunnbeløpet i Folketrygda, framkommer kostnaden for arbeidsgiverprioden, for resten av 1. fraværsmåned, for 2. måned osv.

Modellen er konkret og bør bidra til å avlive myten om at sykefravær kun koster staten og ikke den enkelte arbeidsgiver - det er ikke slik at vi får refundert alle utgifter, heller ikke etter arbeidsgiverperioden.

Metode og verktøy for innsatskommuner sykefravær

Ada Schreiner la fram presentasjoner, metode og verktøy på oppstartsamlingen for pulje 2 og samling for innsatskommuner sykefravær 14.-15. november 2007.