Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Arbeidsgruppens mandat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapporten "Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter"

Arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet 26.05.2004

Bruk av elektroniske medier når stemme avgis ved valg til storting, fylkesting og kommunestyrer

Mandat og sammensetning

Mandatperiode: 1. juni 2004 – 31. desember 2005

Medlemmer

1. Bernt Aardal – leder, Institutt for samfunnsforskning
2. Asbjørn Ausland – Oslo kommune
3. Cort A. Dreyer – Nærings- og handelsdepartementet
4. Are Vegard Haug – UiO, Jur.fak., avd. for forvaltningsinformatikk
5. Einar Nødtvedt – Senit Rådgivning AS
6. Kristian Pinaas – Intentor Solutions AS
7. Bjørn Erik Rasch – UiO, Institutt for statsvitenskap
8. Marianne Riise – Kommunal- og regionaldepartementet
9. Gerhard Skagestein – UiO, Institutt for informatikk
10. Kristin Thorud Skorpen – Drammen kommune
11. Kari Aarnes – Trondheim kommune
Rune Karlsen – sekretær, Institutt for samfunnsforskning

Utredning

Arbeidsgruppen skal på prinsipielt grunnlag vurdere og ta stilling til om og ev. hvordan det bør innføres muligheter for elektronisk stemmegivning her i landet. Videre skal gruppen vurdere og forslå hvilke regler og krav som bør stilles til systemer for elektronisk stemmegivning.

Til dette inngår følgende elementer:

 • vurdere betydningen av innføring av et elektronisk system i et demokratisk perspektiv, herunder legitimitet og valgdeltagelse
 • gi en oversikt/utredning av ulike måter/system å avgi stemme elektronisk gjennom ulike typer kanaler (Internett, pekeskjerm, sms, digital-tv m.m.)
 • peke på fordeler og ulemper ved de ulike systemene/kanalene
  gi en vurdering av disse ut fra brukervennlighet og sikkerhet
 • drøfte og vurdere om det bør tillates elektronisk stemmegivning ved hjelp av internett-teknologi, både i og utenfor valglokalene
 • vurdere løsninger for identifisering av velger i forbindelse med elektronisk stemmegivning (smartkort, id-kort e.l.)
 • problemstillingen ”utilbørlig påvirkning” i forbindelse med stemmegivning utenfor valglokalet må vurderes særskilt, jf. også diskusjonen poststemmer
  vurdere problematikken kjøp/salg av stemmer eller identitet i forbindelse med stemmegivning utenfor valglokalet
 • vurdere om det bør innføres verifikasjonsløsninger i systemene, og i tilfelle komme med forslag til hvordan slike løsninger kan legges opp
 • vurdere problematikken åpen kildekode
 • vurdere ev. bruk av et landsdekkende elektronisk manntall, betydningen i forhold til et system der stemmer avgis elektronisk
 • vurdere fordeler og ulemper ved elektronisk stemmegivning vs ordinær stemmegivning
 • vurdere kostnadselementer ved elektronisk stemmegivning i større skala, på kort og lang sikt, herunder hvilke innsparingspotensial som finnes på kort og lang sikt
 • vurdere betydningen av en overgang fra lekmannskontroll til profesjonalisering; blant annet betydningen for valgsystemet mht kontroll, administrasjon av valg, kompetanse
 • vurdere ansvarsforholdene ved elektroniske valg, lokalt og nasjonalt
 • vurdere hvordan godkjenning av elektroniske system bør foregå
  sammenstille forskning/utredninger på området
 • redegjøre for internasjonale erfaringer med ulike typer system for stemmegivning.

Det pågår i regi av Europarådet et arbeid med utvikling av et felles juridisk og teknisk rammeverk (inkl. datateknisk standardspråk EML) for e-voting, hvor Norge deltar. Europarådets rekommandasjon ventes å bli behandlet innen utgangen av 2004. Arbeidsgruppen skal vurdere hva rekommandasjonens bestemmelser betyr for Norge i praksis.

Utover de spesifikke spørsmål nevnt i mandatet, står gruppen fritt til å ta opp andre spørsmål knyttet til bruk av elektroniske medier ved stemmegivning.

Rapport

Arbeidsgruppens vurderinger skal munne ut i en rapport som skal legges frem for departementet innen 31. desember 2005.