Historisk arkiv

Rælingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunevåpen Rælingen

Tema: Heltidskultur/ Kompetanse-rekruttering

Prosjektleder: Ragnhild Strandos Klæboe

Bakgrunn:

Rekruttering og kompetanse er et viktig fokusområde for oss i årene som kommer. Vi har mange ufaglærte innen pleie og omsorg, barnehagene og SFO. Vi har også lærere uten godkjent utdanning, og førskolelærere på dispensasjon. Det er en målsetting at flere av våre barnehageansatte tar barnehagelærerutdanning, og at alle som underviser i skolene har godkjent utdanning som lærere. Videre er det et satsningsområde å få mer kompetanse inn i pleie og omsorg, hvor utfordringene øker både på grunn av samhandlingsreformen og ett økende antall eldre.

Pleie og omsorgssektoren er i endring. Det vil bli flere eldre med behov for bistand i årene som kommer. Det er gjennomført en analyse av deltidsproblematikken i kommunen og det viser seg at denne er størst innen pleie- og omsorgssektoren, deretter følger skole og SFO. Det er kun få ansatte i barnehagene som har deltidsstillinger. For å dekke opp det økende behovet for medarbeidere er det derfor naturlig å se på økt stillingsandel som et av rekrutteringstiltakene.

Prosjekt: Kompetanse og heltid i fokus

Mål:

  • Kommunen har tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse
  • Flest mulig av kommunens ansatte har hel stilling
  • Kompetansestrategi for kommunen som helhet er utviklet og gir godt vurderingsgrunnlag for satsing på kompetanseutvikling

Tiltak:

  • Prøve ut flere modeller for turnus og økt grunnbemanning og konkludere på hvilke sett av virkemidler vi skal benytte for å nyttiggjøre de ansattes kompetanse fullt ut.
  • Vurdere kompetansen i hele organisasjonen (gapanalyse)
  • Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi inkludert effektvurderinger for de sektorene som har gjennomført gapanalysen
  • Øke kompetansen i tråd med kompetansestrategien

Prosjektet skal i utgangspunktet inngå frivillige avtaler med enhetene for utprøving, men styringsgruppen kan pålegge enheter å gjennomføre slike tiltak dersom det skulle være nødvendig.