Historisk arkiv

Andebu

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Andebu kommunevåpenTema: Sykefravær

Prosjektleder: Eirin Farmen

Bakgrunn: Det skal settes søkelys på sykefraværet i kommunen, både kort tids- og langtidsfravær samt arbeide forebyggende for å unngå sykefravær. Herunder få sykemeldte raskere tilbake i arbeid, få ned korttidsfraværet og stabilisere arbeidsmiljøet. Forebygging, friskvern, tilrettelegging, oppfølging og ikke minst opplæring av ledere er sentrale elementer. Det skal i tillegg arbeides for at ledelsen og den enkelte medarbeider får en økt forståelse av hvorfor sykefravær oppstår og hva som kan gjøres i organisasjon for å redusere det.

 

Prosjekt: «Sammen på jobb»

Prosjektet skal gjennomføres med forprosjektplan og hovedprosjektplan. Prosjektperiode er 2013-2015. Forprosjekt skal være ferdig i uke 42 i 2013. Hovedprosjektplan skal utarbeides i forprosjektet og iverksettes når forprosjekt er avsluttet.

Mål:

Effektmål hovedprosjekt (foreløpige):

A) Opprettholde nærværet,

 • maksimum 7,5 % sykefravær i 2013
 • maksimum 7,0 % sykefravær i 2014
 • maksimum 6,5 % sykefravær i 2015 (summen av egenmeldt og legemeldt fravær)
 • Redusere kostnader ved sykefravær med 1 mill kr.

B) Kommunens HMS-arbeid skal fremstå med overordnet og synlig profil.

Resultatmål hovedprosjekt(foreløpige):

1) Forebygging som virkemiddel har økt, med spesiell vekt på

 • oppfølging av gravide

2) Bruk av friskvern som virkemiddel har økt, med spesiell vekt på

 • bruk av frisklivsentralen
 • samarbeid med bedriftshelsetjenesten

3) Alle medarbeidere får større forståelse for hhv. ansatte og arbeidsgivers plikter & rettigheter, med spesiell vekt på

 • tilskuddsordninger gjennom IA-avtalen
 • kvalitetssystem(HMS, struktur, rutiner og systemer)
 • introduksjon nyansatte
 • holdninger og medarbeidersamtaler

4) Systematisk og dokumentert oppfølging er sikret og satt i system, med spesiell vekt på

 • styringssystem for å sikre oppfølging av sykemeldte
 • samarbeid og utvikling av måltall m/bedriftshelsetjenesten

5) Nødvendig og tilstrekkelig opplæring av ledere er sikret og satt i system, med spesiell vekt på

 • lederopplæring
 • samhandling leder/tillitsvalgt/verneombud
 • nærledelse mellomledere

6) Verktøyet www.bedre.kommune.no er vurdert, med spesiell vekt på

 • medarbeiderundersøkelser

 

Andebu i media: