Historisk arkiv

Åsnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Åsnes kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Hanne Briskerud  

Prosjekt: Prosjektets overordnede mål er å styrke kommunens omdømme gjennom systematisk og langsiktig kultur- og lagbygging og ta utgangspunkt i kommunens verdigrunnlag.

Våre verdier skal være vårt «employeer brand», det vi ønsker at andre skal oppfatte oss som. Vårt omdømmeprosjekt er delt i to hoveddeler:

- Prosess for å definere Åsnes kommunes verdier – hva skal vi være
- Implementering av verdiene – forankre og få dem levende 

Mål:
Med nytt verdigrunnlag skal vi vite hva vi står for, og bruke verdiene aktivt i valg vi gjør i hverdagen. Prosjektet «symbolisert» i et bilde og sitat: Vi må stå for noe – ellers faller vi for ingenting.

Tiltak:

  1. Forankring av prosessen i partssammensatt utvalg, i kontaktforum og kommunens lederforum der alle virksomhetslederne deltar
  2. Nytt verdigrunnlag skal utvikles
  3. Nytt verdigrunnlag skal implementeres, «alle skal med»
  4. Lage kommunikasjonsplan for prosjektet
  5. Utrullingsplaner for hele virksomheten
  6. Utvikle case som skal benyttes som diskusjonsgrunnlag for ansatte, viktig at dette er gjenkjennbare situasjoner som de kjenner seg igjen i
  7. Få verdigrunnlag inn i lederavtaler, medarbeidersamtaler, møter og kurs
  8. Introduksjon for nyansatte med fokus på etikk og verdier.