Historisk arkiv

Båtsfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Båtsfjord kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering og heltid-deltid.

Prosjektleder: Merete Eriksen

Bakgrunn: Kommunen har gjennom kommunestyrevedtak besluttet å delta i to prosjekter. Ved bruk av deltidsstillinger har kommunen erfart at det ofte medfører større bruk av overtid da arbeidstiden ikke kan gjennomsnittsberegnes i samme grad som hos fulltidsansatte i turnus. Lov om rett til fast tilsetting i den stilling man reelt går i, er i dag etter 4 år. Kommunen vil ha som mål å ansatte i stillinger med krav til kompetanse og vil derfor utarbeide kompetansehevingsordninger som kan være med på å møte denne utfordringen. Det er tidligere opprettet en kommunal vikarpool, som man i forbindelse med prosjektet ønsker finne bedre bruk av. Båtsfjord Kommune er en av kommunene på landsbasis med lavest nivå av ansatte med høy kompetanse og høy turnover.

Prosjekt: "Kompetanse som rekruttering" og "Deltid – ikke hos oss".

Prosjektet "Deltid – ikke hos oss" skal utforske eksisterende og nye arbeidstidsordninger og lage en modell som er tilpasset vår kommune. Prosjektet "Kompetanse som rekruttering" skal utrede gode kompetansefremmende tiltak i form av stipendordninger, permisjonsordninger for fast ansatte under utdanning, rekrutteringstiltak og gode kompetanseplaner.

Mål:

 • Fjerne bruk av uønsket deltid.
 • Redusere bruk av ufaglærte i stillinger med krav om faglært arbeidskraft.
 • Halvere turnover blant faglært arbeidskraft.
 • Det er i tillegg et mål at det skal innarbeides tilstrekkelig med kompetansehevingsmidler i kommunens budsjett innen utgangen av prosjektperioden.
 • Nyrekruttering

Gevinst på kort sikt- For de ansatte kan økt kompetanse gi økt motivasjon og arbeidstilfredshet, mulighet til større stilling og samtidlig gi større trygghet på sine kollegaers faglige plattform. For brukeren mer forutsigbarhet og bedre kvalitet på tjenester -både med at de ansatte har stor nok stilling til dette, og den riktige kompetansen.

Gevinst på lang sikt – Mer stabil bemanning over tid, mindre turnover og en helhetlig og god tjeneste i alle ledd. Økonomisk gevinst i form av mindre opplæring av nye og mindre bruk av overtid. Større mulighet til å velge den stillingsstørrelsen man ønsker. Mer fornøyde brukere og arbeidstakere, mindre sykefravær og mindre behov for å kjøpe dyre tjenester utenifra.

Tiltak:

 • Bruke eksisterende vikarpool på en nyttig måte.
 • Utrede og ta i bruk fleksible (og utradisjonelle) arbeidstidsordninger.
 • Ha en hensiktsmessig håndtering av ønsket deltid.
 • Utarbeide gode stipendordninger for kommunens innbyggere.
 • Utarbeide gode arbeidstidsordninger/ Permisjonsordninger for fast ansatte under utdanning.
 • Sikre gode og gjennomarbeidede kompetansehevingsplaner i den enkelte avdeling.
 • Lage en rekrutteringsfolder som skal distribueres i utlysninger, i utdanningsinstitusjoner, på nettsider og ellers der det er naturlig å rekruttere medarbeidere.