Historisk arkiv

Brønnøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektleder: Tove Karin Solli

Bakgrunn: I 2006 ble det planlagt at Brønnøy kommune skulle foreta en spesiell satsning på systematisk kompetansekartlegging/utvikling. I ettertid er de ansattes kompetanse registrert i et eget kartleggingsverktøy, og Brønnøy kommune har følgelig en grunnleggende kunnskap om medarbeidernes kompetanse. Når kompetansekravene og kompetansebeholdningen kobles avdekkes det et gap – nemlig kompetansebehovet. Utfordringen blir så å fylle dette behovet. Stikkord er kompetansemobilisering, kompetanseutvikling og nyrekruttering. Å sette kommunen i stand til å arbeide strategisk med disse utfordringene - for deretter å fylle kompetansegapet - er bakgrunnen for satsningen.

Prosjekt: ”Fra å spire……………. vil vi skape”. Last ned kompetanseplan (PDF).

Mål: Hovedmålet med prosjektet er åidentifisere hvilken kompetanse Brønnøy kommune trenger, utarbeide og fremlegge en overordnet kompetanseplan, samt initiere og gjennomføre ulike tiltak som bidrar til å dekke kommunens kompetansebehov. Prosjektet organiseres i flere delprosjekt som hver på sin måte skal bidra til å realisere prosjektets hovedmål.

Tiltak:

  • Delprosjekt - Strategisk kompetansestyring: Det skal utformes en overordnet kompetanseplan inkludert en kompetansepolitikk for Brønnøy kommune. Denne ble vedtatt i Kommunestyret 17. oktober 2012. Delprosjektet er avsluttet.
  • Delprosjekt - Veiledning av lærere/førskolelærere/lærlinger: Det skal utformes og implementeres metoder for veiledning av lærere og førskolelærere. Disse skal inngå som del av den faste driften fra skoleåret 2014/2015.
  • Delprosjekt – Demensteam: Det skal opprettes et lokalt tilbud – et demensteam – som del av den faste driften fra 01.01.13. Kommunestyret vedtok å opprette dette fra 2013. Delprosjektet er avsluttet. 
  • Delprosjekt – Gutta boyz på tokt i barnehagen: Det skal sommeren 2012 åpnes for en annerledes sommerjobb i barnehagen, slik at en på sikt skal få flere menn til å søke jobb i barnehagen. Tiltaket gjentas sommeren 2013.
  • Delprosjekt – Flere gir mer….. økt flerkulturell forståelse: Prosjektet skal kartlegge hvilke konkrete tema og områder innen flerkulturell forståelse som kreves ved de ulike tjenestene, samt beskrive og utforme en konkret skisse til et modulbasert kompetansehevingsprogram innen temaet flerkulturell forståelse. Derunder forslag til praktisk organisering og finansiering av kompetansehevingsprogrammet.
  • Delprosjekt – Fra jul til hjul…….rekruttering satt i system:  Prosjektet skal utforme et årshjul for rekruttering, som viser hvilke faste informasjons, profilerings- og rekrutteringsaktiviteter, som Brønnøy kommune skal gjennomføre i løpet av et år.
  • Delprosjekt – Ta roret – gi ongan vind i seilan: Prosjektet skal munne ut i forslag til en mer effektiv og mindre ressurskrevende måte å organisere tilbudene til barn med spesielle behov på.
  • Delprosjekt – å lede med glede:Prosjektet skal utforme en skisse til et utviklingsprogram for kommunens ledere. Et program som består av selvstendige moduler med relevante tema tilpasset den kommunale organisasjon. Det skal også lages og utprøves en skisse til introduksjonsrutiner/program for nytilsatte ledere.

Nyheter: