Historisk arkiv

Eigersund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Eigersund kommunevåpen

Tema:  Heltid-deltid

Prosjektleder: Tone Tunheim     

Bakgrunn: Eigersund kommune deltar i utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune med fokusområde på heltidskultur. Kommunen har hatt fokus på uønsket deltid over flere år. Siden 2007 er det foretatt en årlig kartlegging av uønsket deltid i Eigersund kommune. Kartleggingen viser at en i perioden 2007 – 2010 hadde en reduksjon på ca 50 % av ansatte i uønsket deltid. Ved oppstart av prosjektet har kommunens fokus endret seg fra å redusere uønsket deltid, til å jobbe mot en heltidskultur i Eigersund kommune.

I en større helhet vet vi at det blir for få hender i løpet av årene fremover til å løse de utfordringer kommunen vil stå overfor hvis vi skal kunne levere de velferdstjenestene innbyggerne forventer. En strategi er at flere jobber mer. At vi jobber mot en heltidskultur, vil gi en bedre effekt for brukerne, organisasjonen og for medarbeiderne, det siste ikke minst med tanke på pensjon og trivsel/jobbtilhørighet.

Vi skal starte prosjektet med å ha fokus på helse og omsorg. Den tradisjonelle turnusordningen i helsevesenet har stor betydning for sektorens behov for deltidsstillinger. Ved å ha fokus på alternative turnusløsninger vil vi se frem mot en heltidskultur. I 2015 skal prosjektet konsentrere seg om skole og oppvekst, og teknisk etat. Vi vil ta med oss erfaringer fra helse og omsorg inn i dette prosjektarbeidet. 

Prosjekt: Sammen for alle - heltidskultur i Eigersund kommune

Mål: Alle skal ha en stillingsprosent de er fornøyd med

  • Økt gjennomsnittsstørrelse i kommunen
  • Stillinger uten desimaler
  • Redusere antall ansatte i uønsket deltid
  • Redusere antall helgestillinger
  • Bedre rekruttering til ledige stillinger

Tiltak: Prøve ut ulike turnusordninger

  • Forhandlingsturnus
  • Ubunden tid
  • Langeturnus helg
  • Endring i helgejobb intensitet 2:5