Historisk arkiv

Elverum*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Elverum avsluttet prosjektet sitt i 2014

Prosjektleder: Ranveig Rasch

Bakgrunn: En kartlegging av deltidsarbeid innen fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) viser at 67% av kvinnene og 39% av mennene jobber deltid. Av disse ønsker 32% av kvinnene og 22% av mennene en økning av stillingsprosenten. Det er uforholdsmessig mange som arbeider 19 % eller mindre, og dette skyldes i hovedsak behov for å dekke helgestillinger. Det er bred politisk og administrativ vilje til å sette fokus på problematikken rundt ufrivillig deltid i kommunen. Allikevel synes en grundig kartlegging av omfang og årsak til ufrivillig deltid å være nødvendig for å komme riktig i gang med arbeidet. Sammen med systematisk fokus på IA arbeid og kompetanseutvikling vil arbeidet med å redusere ufrivillig deltid bidra positivt for kommunens omdømme.

Prosjekt: "Redusere ufrivillig deltid" - RUD

Mål: I løpet av 2015 skal alle ansatte i fagavdelingen som ønsker det, ha fått tilbud om minimum 75 % stilling.

 • Bruker/pasient skal oppleve færre kontinuitetsbrudd i tjenesten.
 • Fagavdelingen skal ha oversikt over omfang og årsak til ufrivillig deltid.
 • Redusere ufrivillig deltid med 10% gjennom ulike tiltak knyttet til økt grunnbemanning.
 • Utprøving av ulike arbeidstidsordninger for å øke stillingsstørrelse
 • Kartlegge ekstrakostnadene med så mange deltidsansatte

Tiltak:

 • Utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelse for å kartlegge omfang av uønsket deltid i den enkelte enhet
 • Økt grunnbemanning hjemmebasert omsorg: Hjemmebaserte tjenester tilsetter 8,4 årsverk i faste stillinger
 • Økt grunnbemanning Sætre hjemmebasert Flåtefagarbeider liten enhet. Enheten sliter med høyt sykefravær, og har også i perioder slitt med å rekruttere nye ansatte. Midler er konvertert fra variabel lønn til 2 faste stillinger
 • Flåtefagarbeider stor enhet – Moen sykehjem. Fire fagarbeidere fordelt på 2,9 årsverk er ansatt fast i større stillingsbrøker med fast turnusplass med arbeid hver 3.helg.
 • Utvikle evalueringsverktøy: Det skal utvikles metoder for å evaluere effekten av å konvertere midler fra variabel lønn til faste stillinger.
 • Ulike arbeidstidsordninger: Arbeide flere helger pr år fast i turnus ved høyere stillingsbrøk. Prøve ut nye turnuser. Vakante vakter på helg kan legges ledig ut i ønsketurnus.