Historisk arkiv

Gamvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Gamvik kommunevåpenTema: Omdømme

Prosjektleder: Marius Johansen

Bakgrunn: Gamvik kommune har vært gjennom store utfordringer de siste 25 år med fraflytting, befolkningsnedgang på 40 prosent, negativ demografisk utvikling, konkurser i fiskerinæringen, tap av arbeidsplasser og ressurspersoner, utfordringer i forhold til rekruttering og kompetanse og svak kommuneøkonomi. I tillegg sliter kommunen med et negativt omdømme, høyt sykefravær i enkelte sektorer, rekruttering/kompetanse og stor turnover i arbeidsstokken. Til tross for store utfordringer har kommunen de siste årene klart å bygge opp en gryende optimisme og positiv holdning til fremtidige muligheter, både internt i kommunen og hos innbyggerne. Det er denne motivasjonen for utvikling og innsatsvilje som gjør at Gamvik kommune søkte om å komme inn i programmet ”Sammen om en bedre kommune”. 

Prosjekt: ”Opp og fram - programmet”. Her inngår flere prosjekter, bl.a. Omdømme program 2012-2015, som Sammen om en bedre kommune er en del av.

Mål: Innbyggerne i Gamvik kommune skal være stolte av sin hjemplass, og markedsføre kommunen i sine nettverk. Gamvik kommune skal være en attraktiv kommune å flytte til, og arbeide i. Gamvik kommune skal være en servicekommune, som løser sine oppgaver på en positiv måte. Trivsel og livsglede skal være viktige verdier for Gamvik kommune

Delmål:

  • Være det fortrukne etableringssted i Kyst-Finnmark for arbeidstagere fra utlandet og landet for øvrig.
  • Bidra til større samhold i samfunnet, både mellom bygder, og internt i lokalsamfunnene.
  • Fokus på positiv omtale og bygging av stolthet ved å være innbygger i Gamvik kommune
  • Øke kunnskap og erfaringer mht. positiv samfunnsbygging hos beslutningstagere i kommunen
  • Bidra til at medarbeidere i kommunen har rett kompetanse for å kunne yte god service og løse kommunens oppgaver på en god måte.

Tiltak:

  • Rekruttering
  • Ta i mot nyinnflyttere på en god måte
  • Positiv omtale i media
  • Aktiv på web og Facebook
  • Delta på Omdømmeskolen (bolyst og stedsutvikling)