Historisk arkiv

Hamar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Hamars komunevåpen

Tema: Heltid-deltid

Prosjektleder: Kristin Måntrøen Lorentzen 

Bakgrunn: Helse- og omsorgssektoren i Hamar kommune vil i årene fremover oppleve et stort arbeidskraftbehov. Et sentralt tiltak vil være å utnytte arbeidskraftsreserven i egen organisasjon på en bedre måte enn i dag. I dag er 77 prosent av de ansatte i Pleie og omsorgsavdelingen deltidsansatte. Arbeidskraftspotensiale i egen organisasjon er stort.

Prosjekt: "Ikke stykkevis og deltid – men heltid!"

Hensikten med prosjektet er å sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor for Hamar kommune, med tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft, der heltidsarbeid er hovedregelen og ikke unntaket. Hamar kommune ønsker å utvikle og prøve ut i praksis nye arbeidstidsmodeller som skal bidra til å redusere deltidsarbeidet i Pleie- og omsorgsavdelingen. Et viktig verktøy for å lykkes er innovasjon og nytenkning. Prosjektet skal arbeide både med struktur og kultur, og har særlig fokus på helgearbeid og småstillinger.

Mål:

Effektmål for prosjektet er å:

  • Mobilisere deler av arbeidskraftpotensialet for å sikre personell i helse- og omsorgssektoren.
  • Øke kvalitet gjennom a) mer stabil bemanning, b) Forutsigbarhet for bruker og personell, c) bedre informasjonsflyt og kompetanseføring
  • Bygge en innovasjonskultur

Tiltak: Prosjektets tilnærming til å redusere deltidsandelen i kommunen er bred medvirkning og innovasjon. Innovasjonsmetodikk blir benyttet aktivt i prosjektet. Gjennom utprøving av ulike arbeidstidsmodeller og tiltak i praksis (piloter) skal prosjektet utvikle nye ordninger og modeller som bidrar til de nevnte mål. Prosjektet vil ha fokus følgende tiltakskategorier:

Strukturtiltak: vil dreie seg om utprøving av ulike turnusordninger/ kombistillinger/ bruk av ressursstyringssystem.

Kulturtiltak: vil ha fokus på tiltak knyttet til holdninger til stillingsstørrelse i pleie- og omsorg, informasjon om pensjonsrettigheter ved stor/full stillingsstørrelse, helgejobbing og fordeler ved kontinuitet opp mot ansatte og brukere.