Historisk arkiv

Hobøl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

 Projektleder: Torrey Tvete

Bakgrunn: Hobøl har vært Robek-kommune siden 2003. Tidligere oppsparte midler er brukt til å dekke underskudd. Det har blitt gjennomført effektivisering/nedbemanning, organisasjonsendringer og budsjettreduksjoner. Regnskapsunderskuddet vil trolig bli nedbetalt i 2011-2012, samtidig som kommunen skal takle større pensjonskostnader og innføringen av Samhandlingsreformen. Det vil bli krevende å få på plass en gjennomarbeidet, omforent og gjennomførbar økonomiplan i balanse og med en buffer for uforutsette utgifter. Deltagelse i ”Sammen om en bedre kommune” vil kunne styrke trepartssamarbeidets (politikere, de ansattes organisasjoner og administrasjon) muligheter til å mobilisere de ressursene som må til for å forsere den tunge ”innsparingsbakken”, for å nå målet om en bedre kommune med bærekraftig økonomi.

Prosjekt: ”Sammen om en bedre og bærekraftig Hobøl kommune!- Handlingskraft gir handlingsrom 2011-2015”                     

Mål:

 • Bærekraftig kommuneøkonomi (årlig positivt netto driftsresultat og etablert disposisjonsfond).
 • Økt verdiskaping og tjenestekvalitet (økt verdiskapning i form av målt opplevd tjenestekvalitet)

Tiltak:             

 • Kompetansemobilisering (øke medarbeideres opplevde bruk av sin kompetanse i organisasjonen).
 • Strategisk kompetanseplan – 1.versjon utarbeides.
 • Invitasjon til idèdugnad som gir innsparingseffekt eller økte inntekter hvor noe av gevinsten benyttes til videre kompetanseutviklingstiltak.
 • Internt prosessveilederkorps etableres for å bistå i flere interne utviklingsprosesser i enkelte virksomheter og i hele organisasjonen.
 • Kompetanse-web katalog (”intern Facebook”) opprettes hvor medarbeidere formidler hvilken kompetanse de kan/har lyst til å bidra med i tillegg til deres aktuelle jobbrelaterte kompetanse pr. dato (kompetansemobiliseringsverktøy)
 • Løsningsfokusert mestringskultur etableres framfor problemorientert utilstrekkelighetskultur ved å benytte AI (Appreciative Inquiry – anerkjennende / utforskende intervju) og LØFT-metoder for å samle og dele suksesshistorier i virksomhetene og på kommunens nettsider fra alle 320 ansatte i Hobøl kommune og som grunnlag for refleksjonsprosesser underveis i prosjektet (omdømmebyggende).
 • Nærværs-fokuserende tiltak, bl.a. kompetansemobilisering og oppmerksomt nærværs-trening
 • Fokus på trepartssamarbeidets grad av tillitskapende strategier ved å gjennomføre dialogprosesser og målinger over tre år
 • Delta i KS-nettverk for ROBEK-kommuner for å øke kompetanse og praksis i retning: ”å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet”, dvs. å revitalisere kommunens resultat- og kvalitetsstyringssystem i praksis.

* De fleste av tiltakene er basert på evidensbasert kunnskap. Effekten av tiltakene vil årlig måles med vitenskapelige kartleggingsmetoder og resultatene jevnlig drøftes på alle trepartssamarbeidets etablerte arenaer og i dialogmøter med brukerne.

 

Nyheter: