Historisk arkiv

Karmøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Karmøy kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Reidar Bråtveit

Bakgrunn: I arbeidsgiverstrategien til Karmøy kommune mot 2020 er det satt opp 3 hovedmål: utvikle et godt omdømme som arbeidsgiver, utvikle et helhetlig og utfordrende lederskap, og beholde og rekruttere arbeidskraft. Karmøy ser på deltaging i prosjektet som en unik mulighet til å få faglig og økonomisk støtte fra ressursmiljøer i KS, KRD og Fagforeningene til å nå målene som er satt i strategiplanen.    

Prosjekt: ”Omdømmeprosjekt for Karmøy kommune 2012 – 2015”. Består av to prosjekt: ”Omdømmebygging gjennom tydelig ledelse” og ”Omdømmebygging blant ungdom – E-dialog”.

Mål:

Overordnet mål er å bedre omdømmet i Karmøy kommune gjennom samlet og strukturert kulturbygging.

 • Prosjekt ”Omdømmebygging gjennom tydelig ledelse”:
  • Godt omdømme
  • At ansatte er kjent med og handler i tråd med verdiene respekt, ansvar og kvalitet
  • Kvalitet på tjenestene
  • Ledere som står for aktiv og god kommunikasjon
  • Tydelige ledere
  • En velutviklet delekultur
  • At medarbeiderne er tilfreds med jobben og arbeidsmiljøet
  • Signifikant bedre skår på dimensjonen ”ledelse” på Reputation Institutes skala i 2015, sammenlignet med tidligere målinger
  • Høyere skår på medarbeiderundersøkelsen i 2014 sammenlignet med undersøkelsen i 2012 på temaene nærmeste leder, overordnet ledelse, organisering av arbeidet, innholdet i jobben, medarbeidersamtale, faglig og personlig utvikling og stolthet over egen arbeidsplass.
  • Arbeidsnærvær i Karmøy kommune på 94 prosent innen 2015.
  • Økt rekrutteringstilfang fra 2012 til 2015 i stillinger det er utfordrende å rekruttere til.

 

 • Prosjekt ”Omdømmebygging blant ungdom – E-dialog”
  • Styrke lokaldemokratiet
  • Forbedre serviceopplevelsen
  • Yngre skal vurdere kommunen som en attraktiv arbeidsgiver
  • En kommune som kommuniserer mer og bedre
  • Signifikant bedre omdømmeskår blant aldersgruppen 15-29 år på Reputation Institutes 0-100 skala i 2015 sammenlignet med tidligere målinger. Spesielt attributtskåren ”er en attraktiv arbeidsgiver” skal forbedres innen 2015.
  • Flere unge kvalifiserte søkere til stillinger i kommunen i 2015 sammenlignet med 2012.

Tiltak:

 • Prosjekt ”Omdømmebygging gjennom tydelig ledelse”:
  • Lederutviklingsprogram som omfatter topp-, avdelings-, og enhetsledere i Karmøy kommune. Frikjøpte hovedtillitsvalgte inviteres også til å delta.

 

 • Prosjekt ”Omdømmebygging blant ungdom – E-dialog”:
  • Utrede bruk av ulike løsinger innen elektronisk toveiskommunikasjon, da spesielt med tanke på kommunikasjon med aldersgruppen 15-29 år. En forstudie skal gi svar på om det skal innføres nye 2-veis kommunikasjonskanaler mellom kommunen og innbyggerne.
  • Et eventuelt forprosjekt som følge av forstudiens anbefaling, som skal planlegge for innføring av elektronisk løsning og eventuelle organisatoriske endringer.
  • Et eventuelt hovedprosjekt som skal sørge for utrulling av valgt løsning.