Historisk arkiv

Kvinesdal*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Kvinesdal avsluttet prosjektet sitt i 2013

Kvinesdal kommunevåpen

Tema: Heltid/deltid

Prosjektleder: Liv Karen Snerthammer

Bakgrunn: Det har i flere år vært arbeidet aktivt i alle enhetene som deltar i prosjektet, da særlig med henblikk på utfordringene knyttet til uønsket deltid. Flere av de ansatte har fått økt sin stillingsstørrelse og antall små helgestillinger er blitt redusert. Arbeidet som til nå er gjort har vært nyttig, men på langt nær løst kommunens utfordringer knyttet til deltidsproblematikken. For å kunne komme videre med dette arbeidet er det derfor nå et ønske om å ha et mye sterkere fokus på nye innovative turnusordninger. Det er i dag både fra sentralt hold, fra tillitsvalgte og gjennom vårt avtaleverk, sterke føringer og forventninger om at arbeidsgiver arbeider aktivt med problematikken knyttet til uønsket deltid.

Prosjekt: Turnus som innovasjon - Reduksjon av uønsket deltid.

Et samarbeidsprosjekt mellom Kvinesdal kommune, Flekkefjord kommune og Sørlandet sykehus knyttet til å utvikle, innføre og dokumentere nye innovative turnuser basert på hele/store stillinger i enheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Mål: Heltid en rettighet - deltid en mulighet, ved innføring av nye innovative turnusordninger som reduserer den uønskede deltid.

Tiltak: Prosjektet vil omfatte inntil to enheter/arbeidsplasser fra hver av de to kommunene og Sørlandet sykehus. Prosjektet avgrenses til å kunne gjelde enheter innenfor helse- og omsorgstjenesten. Enhetene som skal delta, skal arbeide konkret og praktisk med å utvikle innovative turnuser for å redusere uønsket deltid.

 • Etablering av prosjektgruppe for hver av de tre deltakende foretak/kommuner.
 • Kartlegging og analyse av deltidssituasjonen ved hver deltakende arbeidsplass
 • Nettverkssamlinger både for prosjektgrupper fra hver arbeidsplass og for overordnet styringsgruppe
 • Faglig bistand fra Nina Amble (Arbeidsforskningsinstituttet)
 • Diskusjon på arbeidsplassen, valg av arbeidstidsordningsmodell
 • Organisering og forberedelse av ny arbeidstidsordning
 • Avtaler om evaluering, avslutning, hva som er suksess, forbedring og evt. videreføring og hva som er fiasko og tilbakeføring av gammel ordning
 • Erfaringsutveksling underveis
 • Innføring av ny ordning
 • Evaluering
 • Permanentgjøring av evt. gode ordninger


Nyheter: