Historisk arkiv

Lenvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Lenvik kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Vegard Bogstrand 

Bakgrunn: Lenvik kommune har til tross for utvikling av rutiner og tiltak for å forebygge sykefravær og oppfølging av sykmeldte hatt en negativ utvikling i fraværet de tre siste årene. Det siste året har kommunen hatt et spesielt fokus på denne negative utviklingen gjennom drøftinger i møter med tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalg og partssammensatt utvalg, samt kommunens ledermøter. Det utvikles stadig nye rutiner og tiltak, nå med et mer fokus på å styrke nærværet. Gjennom deltakelse i utviklingsprogrammet « Sammen om en bedre kommune» ønsker kommunen å videreføre og styrke forankring av dette arbeidet blant folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon.

Prosjekt: Styrking av nærvær i Lenvik kommune

 

Hovedmål:

1. Lenvik kommune skal etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor.

2. Lenvik kommune skal styrke kommunens omdømme gjennom å utvikle og synliggjøre kommunenes arbeid og lokale prosjekter.

Delmål:

1. Lenvik kommune skal ved utgangen av prosjektperioden ha et nærvær på minimum 92 %.

2. Lenvik kommune skal øke medarbeidertilfredsheten blant ansatte

3. Lenvik kommune skal være en attraktiv og helsefremmende arbeidsplass preget av åpenhet, høy etisk bevissthet, gode arbeids- og læringsmiljø, godt lederskap og en livsfaseorientert personalpolitikk.

4. Rutiner og tiltak skal implementeres i organisasjonen.

Tiltak:

Tiltak som er iverksatt og følges opp:

  • Nærværsprosjekt – honorering av nærvær
  • Årlige medarbeiderundersøkelser og utarbeidelse av handlingsplaner i den enkelte virksomhet/enhet basert på resultatene
  • Nærvær som tema på alle ledermøter, AMU og PSU
  • Kommunen jobber også med å utvikle og forbedre vernetjenesten – ny revidert internkontrollhåndbok HMS
  • Internopplæring/kurs innenfor IA-arbeid, personalforvaltning osv.
  • Introduksjonsdag for nytilsatte/ system for oppfølging/opplæring av nytilsatte
  • Etablert virksomhetsteam bestående av representant for BHT, Personal- og organisasjonsenheten, NAV Lenvik og NAV arbeidslivssenter Troms

Tiltak som det jobbes med pr. tiden:

  • Lokal idebank for tilrettelegging som skal presenteres og gjøres tilgjengelig for leger i håp om å øke bruken av avventende og graderte sykmeldinger
  • Eget delprosjekt i forhold til å redusere sykefravær blant gravide arbeidstakere