Historisk arkiv

Løten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunevåpen Løten
 

Tema: Heltid/deltid (og sykefravær)

Prosjektleder:  Jo Petter Ydstie og Vigdis Kjendlie 

Bakgrunn: Løten kommune som mange andre kommuner utfordringer på personalområdet, bl.a. høyt sykefravær, spesielt innen pleie – og omsorg og barnehagesektoren, høye kostnader ved sykefravær, tap av kompetanse og manglende kontinuitet i arbeidet ved høyt fravær.

Mål:

Delprosjekt 1: ”Løtenmodellen”:

Prosjektets overordnede målsetting er et lavere sykefravær i Løten kommune.

 • Sykefraværet skal reduseres til 7,0 % i alle virksomhetsområder innen des. 2013
 • Øke medarbeidertilfredshet og beholde godt omdømme som arbeidsgiver
 • Redusere utgifter til ved sykefravær i arbeidsgiverperioden.
 • Forbedre samarbeidsklimaet i bedriften
 • Redusere antall oppsigelser fra kompetente ansatte

Delprosjekt 2: ”Alternativ turnus”:

Prosjektets hovedmål er å redusere antall deltidsstillinger og få en bedre tilpasset turnus til drift.

 • Redusere antall deltidsstillinger
 • Redusere sykefravær med 2% i prosjektperioden
 • Øke medarbeidertilfredsheten fra 2011 til 2013
 • Gjennomføre bruker- og pårørende undersøkelser i prosjektåret
 • Bedre bruk av dokumentasjonssystemet (rapportsystem og individuelle planer)
 • Redusere antall uønskede avvik / hendelser hos beboere

Delprosjekt 3: ”Kompetanse- og rekrutteringsstrategi”:

Prosjektets overordnede målsetting er å utarbeide en strategi med underliggende planer som gir Løten Kommune mulighet til å møte fremtidens kompetansebehov.

 • Kommunen skal være i stand til å opprettholde nåværende tjenestenivå fram mot 2020.
 • Kommune skal til enhver tid være i stand til å fylle alle stillinger med rett kompetanse

Tiltak:

Delprosjekt 1: ”Løtenmodellen”

 • Videreutvikle og videreføre ”Løtenmodellen” til å gjelde alle i kommunen. Modellen går i korte trekk ut på at NAV, kommunen og fastlegene har inngått en (muntlig) samarbeidsavtale om å bruke avventende sykemelding ved første besøk hos legen.
 • Lederopplæring etter ”kiropraktormetoden”skal være gjennomført for alle ledere.
 • Det skal etableres en mentorordning internt ved hjelp av ”nærværscoacher”
 • Det skal foreligge pålitelige og oppdaterte rapporter for sykefravær
 • Det skal foreligge skriftlige samarbeidsavtaler med leger i kommuner der ansatte i Løten har sin fastlege
 • Det skal foreligge en rapport som viser utvikling av sykefravær i hele prosjektperioden
 • Det skal være utarbeidet informasjonsmateriell til bruk internt
 • Det skal etableres egen side på EQS hvor ansatte lett kan finne en samlet oversikt over regelverk, oppfølgingsplaner, informasjon om bedriftshelsetjeneste etc

Delprosjekt 2: Alternativ turnus:

 • Kartleggging og individuelle samtaler med de ansatte
 • Dialogmøter og seminardag med de ansatte
 • Utarbeidet turnusforslag til de to boenhetene med lange vakter i helg.
 • Søkt Arbeidstilsynet om godkjenning

Delprosjekt 3: Kompetanse- og rekrutteringsstrategi:

 • Utarbeide strategidokument og mal for årlig kompetanse- og rekrutteringsplan

 

Nyheter: