Historisk arkiv

Nedre Eiker*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Nedre Eiker avsluttet prosjektet sitt i 2014

Kommunevåpen for Nedre Eiker

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Steinar Hannevig

Bakgrunn: Nedre Eiker kommune har per i dag blant det høyeste sykefraværet i Buskerud fylke. Analyser viser at hovedutfordringen er å få til en bedre samhandling mellom kommunen, legene og NAV. Kommunen ser bl.a. at:

 • Det gis funksjonsvurdering fra lege på 2 % av sykmeldingene som mottas
 • I de tilfellene hvor kommunen får tilbakemelding tas det lite hensyn til den ansattes faktiske arbeidsoppgaver
 • Det skrives ofte ut kortvarige sykmeldinger som faller innenfor egenmeldingsordningen i IA-avtalen. (ca 30 tilfeller per måned)
 • Ledere er usikre på hvilken informasjon legen trenger for å gi gode funksjonsvurderinger

Prosjekt: ”Samhandling kommune, lege og NAV” 

Mål:

 • Bedre samhandlingen mellom arbeidsgiver og legene i kommunen for å finne alternativer til sykmelding.
 • Kommunens samlede sykefravær skal i 2012 ikke overstige 7%

Delmål:

 • Utvikle et system som ivaretar en god og effektiv kommunikasjon mellom lege og arbeidsgiver og hvor målet er at den sykemeldte og arbeidsgiver kan få utført andre arbeidsoppgaver i forhold til den ansattes fysiske/psykiske tilstand
 • Arbeidsgivers kommunikasjon og samspill med NAV, Arbeidslivssenteret og BHT må forbedres og styrkes. Formålet er å kunne benytte kompetanse og økonomiske virkemidler til beste for alle parter når en ansatt blir sykemeldt.
 • Legge til rette for at legene/sykemelderne får relevant informasjon fra arbeidsgiver ved konsultasjoner

Tiltak:

 • Analysere legens behov for hva som trengs av opplysninger om arbeidsplassen, herunder ulike arbeidsoppgaver og organisering for å gjennomføre en hensiktsmessig funksjonsvurdering.
 • Utvikling av tjenestebeskrivelser for den enkelte arbeidsplass foretatt av virksomhetsleder/tjenesteleder
 • Utvikle en informasjonsplattform til bruk for legene
 • Bruk av kommunens hjemmeside, og/eller skriftlig informasjon fra arbeidsgiver
 • Økt bruk av felt 5 (tilbakemelding til arbeidsgiver).
 • Utvikle felles retningslinjer for bruk av feltet mellom legene i Nedre Eiker kommune og kommunen som arbeidsgiver.

Innholdet i tilbakemeldingen fra lege til leder skal være på bakgrunn av funksjonsvurdering som er foretatt med utgangspunkt i tjenestebeskrivelsen.

Økt bruk av avventende sykemelding – dialog lege og leder

Leder øker rapportering, via skjema ”vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding”, om

funksjonsvurdering av arbeidstaker i henhold til avventende sykemelding

 

Nyheter: