Historisk arkiv

Nøtterøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nøtterøy kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering

Prosjektleder: Anne-Britt Kjeldberg

Bakgrunn: Det er og har vært fokus på rekruttering og kompetansehevende tiltak i kommunen. Som et ledd i dette arbeidet, ble det i forbindelse med samhandlingsreformen 01.01.2012 opprettet en egen avdeling i helse- og sosial, LIFT, som står for Læring, Innovasjon, Folkehelse og Tjenesteutvikling. Nøtterøy kommune satser på at Saman om–prosjektet vil bli en drahjelp til å få en oversikt over behov og å få hjelp til å innføre en god praksis for kontinuerlig oppdatering av ny, relevant kunnskap som vil komme tjenestemottakerne til gode.

Prosjekt: En innovativ og lærende organisasjon

Formål: Rett person til rett tid, sikre tjenester som er i tråd med behov og pålegg og beholde og rekruttere den kompetanse det til enhver tid er behov for

Mål: Kommunen skal være en lærende organisasjon som kjennetegnes av kompetanseheving og kunnskapsspredning

Tiltak: Nøtterøy er med i KS sitt innovasjonsnettverk, og jobber med å forankre prosjektet hos de ansatte/tillitsvalgte, hos ledere og politikere. Både prosjektgruppa og styringsgruppa har representanter fra alle tre parter. Prosjektgruppa har spilt det danske innovasjonsspillet. Det opplevdes som lærerikt og gøy!

Ansatte i psykisk helse og rus er valgt ut i første omgang. Vi jobber etter modellen der: Behov – Nytteverdi – Pådriver – Forankring er rettesnor for arbeidet. De ansatte har beskrevet sine behov med forslag til tiltak gjennom tre samlinger i løpet av våren. Det er en kunst å være i behovet så vidt lenge, men vi har sett det som viktig for å få til god forankring og slik at alle opplever nytteverdien av arbeidet. De ansatte har også hatt ”hjemmelekse” mellom samlingene. Etter siste samling før ferien ble det laget en liten prosjektbeskrivelse med problemstillingen:

Hvordan kan psykisk helse- og rus dra veksler på hverandres kompetanse i møte med brukerne?

Målet er: En mer helhetlig måte å jobbe på innenfor egen tjeneste til beste for brukerne.

Virkemidlene er: å etablere en samarbeidsarena med kunnskaps- og erfaringsutveksling med klart definerte problemstillinger knyttet til aktuelle temaer. De stiller krav til hverandre om å ha en målsetting for hvert møte og innlede med faglig fordypning knyttet til tema for møtet.

 

Nyheter: