Historisk arkiv

Oppdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Oppdal kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering

Prosjektleder: Frøydis Lindstrøm

Prosjekt: ”Kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten”

Bakgrunn: Pleie- og omsorgstjenesten i Oppdal ønsker å tenke fornying i hvordan vi organiserer og forbedrer tjenestene med bakgrunn i utfordringene heltids- og nærværskultur, kompetanseledelse og omdømme. Kommunens utfordringer og mål innen folkehelse og omsorg er forankret i kommuneplanen, handlingsplanen, arbeidsgiverstrategi og resultatledelse. Hovedvekten av fornyings- og utviklingsarbeidet vil dreie seg om kompetanseledelse og heltids-/ nærværskultur sett i lys av de demografiske utfordringene i kommunen. For å utvikle bedre tjenester i framtida, så forventes det at vi i større grad ser løsninger i et helhetsperspektiv, på tvers av områder/enheter og sektorer.

Effektmål:

Kvalitet - brukertilfredshet:

 • Brukere opplever kvalitet, forutsigbarhet, stabilitet og kontinuitet med tidlig og riktig bistand og behandling.

Arbeidsmiljø - medarbeidertilfredshet:

 • Pleie- og omsorgstjenestene organiserer arbeidet og arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov. Arbeidstidsordningen og organiseringen av arbeidet muliggjør full yrkesdeltakelse fram til pensjonsalder.

Effektivitet - omdømme - ledelse - myndiggjorte medarbeidere:

 • Pleie- og omsorgstjenestene er en attraktiv arbeidsplass der vi rekrutterer og beholder kompetente medarbeidere og ledere.
 • Pleie- og omsorgstjenestene er robuste og fleksible i bruk av riktig kompetanse på riktig sted. Brukerne opplever høy tilstedeværelse, forutsigbarhet og kvalitet i tjenesteutøvingen.
 • Pleie- og omsorgtjenestene organiseres med ulike arbeidstidsordninger som er tilpasset brukernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedager og helg.
 • Ledige deltidsstillinger brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte framfor å lyse ut ny deltidsstilling. Stillinger lyses ut som hele stillinger.

Det er satt måleindikatorer for effektmålene og resultatmålene som vurderes underveis og som skal måles i 2015.

Tiltak:

Heltid

 • Gjennomsnittlig stillingstørrelse økes fra 58% til 65% i 2015.
 • Tilrettelegge for ulike arbeidstidsordninger tilpasset brukerne.

Kompetanse

 • Lage og operasjonalisere kompetansestyrings-/ledelsesplan for hele pleie- og omsorgstjenesten. Herunder etablere strukturer og retningslinjer for personalplanlegging og styring/ledelse av kompetansen for tjenesten.
 • EDEN filosofien innarbeides og tilpasses brukerne/pasientene ut i fra behovene i omsorgstrappa.
 • Implementering av nytt kvalitetsstyringssystem.
 • Ulike tiltak for kompetansemobilisering i hele tjenesten.

Nærvær

 • Etablerte dialog- og oppfølgingsrutiner
 • Etablert samarbeid mellom NAV/Arbeidslivsenteret, bedriftshelsetjeneste og enheter
 • Etablert IA-råd med kvartalsvise møter bestående av personalsjef, enhetsledere, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste, NAV/Arbeidslivssenteret

Omdømme

 • Presentasjon og oppfølgingstiltak av resultater fra bruker- og innbyggerundersøkelsen
 • Feire, dele og formidle gode historier og resultater