Historisk arkiv

Ørland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ørland kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Anne Murvold Risvik

Bakgrunn: Som følge av Stortingets vedtak om å etablere landetes eneste kampflybase i Ørland kommune er det en felles oppfatning både administrativt og politisk om at omdømmearbeid er helt nødvendig, ikke minst nå når kommunen skal framstå som attraktiv for nye innbyggere. Vi ønsker derfor å fokusere på kommunens omdømmearbeid i et lederutviklingsperspektiv.

Kommunen vedtok høsten 2013 en overordnet arbeidsgiverpolitikk hvor dialogen er en førende målsetting og hvor mål og tiltak bygger på 3 strategier knyttet til Arbeidsmiljø, velferd og trivsel, Rekruttere, beholde og utvikle og Organisering og ledelse. Kommunens verdigrunnlag SOLA skal legges til grunn for alt kvalitetsutviklingsarbeid på alle tjenesteområder og gjennomsyre vår organisasjonskultur.

Mål: Ørland kommune skal være en attraktiv kommune som skaper begeistring og tilhørighet for sine nåværende og framtidige innbyggere.

Delmål:

 • Det skal etableres system for lederstøtte
 • Legge til rette for utvikling av tydelige ledere i de krevende oppfølgingssakene
 • Sikre god implementering av overordnet HMSplan
 • Kompetanseheving i kommunikasjons – og mediestrategi
 • Utarbeide strategisk kompetanseplan
 • Utarbeide strategisk rekrutteringsstrategi
 • Etablere system for kontinuerlig kompetanseheving i praktisk personalarbeid
 • Desentralisert lederutdanning

Tiltak:

 • Jevnlige ledersamlinger for oppfølging av handlingsplan for SOBK
 • Kompetanseheving «Den nødvendige samtalen»
 • Utarbeide verktøykasse for ledere i nærværsarbeidet og sykefraværsoppfølgingsarbeidet
 • Gjennomføre årlig HMSdag for ledere og tillitsvalgte
 • Etablere system for jevnlig rapportering i AMU
 • Utarbeide en kommunikasjonsstrategi og etiske retningslinjer for Ørland kommune
 • Kartlegge nåværende og framtidige kompetansebehov i oragnisasjonen.
 • Kartlegge framtidige rekrutteringsbehov, markedsføringsbehov og profilering som attraktiv arbeidsgiver.
 • Gjennomføre «kort-kurs» i permisjonsreglement, ansettelsesreglement, oppfølging sykemeldte, andre tema som etterspørres for tjenesteledere.
 • Utrede omfang og kostnad til desentralisert lederutdanning, f.eks «Veksthus for ledere»

Utfordringsbilde:

 • Kommunens evne til å bygge et godt internt omdømme i hele organisasjonen.
 • Kommunens evne til å være kreativ, offensiv og framtidsrettet
 • Administrativ og politisk forankring i alle ledd og på alle nivå.

 

Nyheter: