Historisk arkiv

Sarpsborg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sarpsborg kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering og heltid-deltid

Prosjektleder: Bent-Roni Oterholt

Bakgrunn: Utgangspunktet for Sarpsborg kommunes deltakelse er utfordringer knyttet til rekruttering av fagarbeiderstillinger i pleie og omsorg. En betydelig rekruttering skjer ved at folk starter med å ta noen vakter. Etter hvert utvikler dette seg til et langvarig arbeidsforhold med fast tilsetting, uten at arbeidstakeren har utdanningen som stillingen krever. En slik rekrutteringspraksis løser bemanningsbehovet der og da, men for å komme videre er det nødvendig å bli bevisstgjort på årsaksforhold knyttet til arbeidstidsplanlegging og heltid/deltid. Sarpsborg kommune deltar derfor på både kompetanse og rekruttering og heltid-deltid, for å lære mer om sammenhenger - og kunne ta nyttige grep.  

Prosjekt: Sarpsborg kommune deltar i innovasjonsnettverket, og skal dermed søke å ta i bruk alternative tilnærminger til kjente dilemmaer for å finne nye løsninger på gamle problemstillinger.  

Mål: Målet er tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft som kan betjene fagområdet pleie og omsorg på en slik måte at kommunen oppfyller kravene til kvalitet i tjenesten for brukerne.  

Effektmål:

 • Skaffe datagrunnlag og praktisk fundament for å øke andelen faglærte medarbeidere i pleiesektoren, som igjen kan medføre flere heltidsstillinger.
 • Samle erfaringskunnskap i utvalgte driftsenheter, som kan gi overføringsverdi til andre deler av kommunen.

Resultatmål:

 • Det er samlet kunnskap om det indre arbeidsmarkedet i utvalgte driftsenheter.
 • Tilbudet om opplæring på ulike trinn fram til fagarbeider er utvidet.
 • Det er gjennomført skolering av kompetansetillitsvalgte.
 • Det er gjennomført forsøk med ulike arbeidstidsordninger.
 • Det foreligger dokumentasjon på utvidelse av stillingsstørrelser i utvalgte driftsenheter.
 • Forsøk med tilsetting av faste vikarer for å øke stillingsstørrelser er gjennomført.
 • En ny handlingsplan for heltid er operativ.
 • Bedre formelle og praktiske rammebetingelser har kommet på plass.

Tiltak:

 • Bli bedre kjent med hva som har innflytelse på det døgnkontinuerlige indre arbeidsmarkedet i pleiesektoren, gjennom bruk av kompetansedata og samtalemetodikk.
 • Involvere arbeidstakerne det angår gjennom motivasjonsarbeid og skolering av kompetansetillitsvalgte.
 • Utvide tilbudet om BKA – basiskompetanse i arbeidslivet, for å kvalifisere medarbeidere for utdanningsløp i pleiesektoren.
 • Gi tilbud til flere medarbeidere om ulike løp for bedriftsintern opplæring fram til fagarbeider.
 • Etablere ny handlingsplan for heltid.
 • Legge til rette for utviklingsarbeid på turnusordninger og stillingsstørrelser på utvalgte driftsenheter.
 • Skape bedre rammebetingelser for de valgte innsatsområdene gjennom klarere rollefordeling, permisjonsmuligheter, lønnspolitikk, budsjettarbeid m.v.   
 • Utarbeide ny dokumentasjon på området vikarstyring i grunnskolen.

 

Nyheter: