Historisk arkiv

Sola*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Sola avsluttet prosjektet sitt i 2013

Sola kommunevåpen 

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Kjersti Goa Lødemel

Bakgrunn: Sola kommune har hatt og har fortsatt utfordringer i forhold til sykefraværet i kommunen. I fjerde kvartal 2011var sykefraværet på 7,4 %. Selv om dette er 1 % lavere enn landsgjennomsnittet, ønsker Sola et sykefravær på 6 %, slik kommunen hadde i 2004.  I tillegg gir befolkningsveksten i Sola kommune ekstra utfordringer knyttet til hvordan man møter innbyggernes behov for gode tjenester og samtidig ivaretar flere interesser. Kommunen ligger i et geografisk område der konkurransen om arbeidskraften er stor. For å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass er det behov for et økt fokus på kompetansebygging og systematisk omdømmebygging. Utfordringen med deltidsstillinger i kommunen er også stor. Dette arbeides det bl.a. med gjennom prosjekt om nye arbeidstidsordninger.

Prosjekt: ”Saman om ein betre kommune i Sola”

Mål: Det overordnede måletfor programmet er å etablere sykefraværet i Sola kommune på 6,0 % innen 01.01. 2016. Sykefraværet for 2011 var på 6,7 %.

Tiltak:

 • Prosjekt "Nærvær i barnehagene"
  • Tiltak med støy i barnehagene- går inn i sluttfase
  • Lederutvikling- jobbes med videre
  • Utarbeide forslag til funksjonsbeskrivelser for de ulike yrkesgruppene- høsten 2012
  • Ny kvalitetsplan: ”Den gode Solabarnehagen”- jobbes med prosess for hvordan drive utviklingsarbeid
  • Idédugnad med prosjektgruppen aug.2012
 • Prosjekt Helsefremmende tiltak (samarbeid med virksomhetene på de ulike tiltakene)
 • Energitrimmen (et enkelt trimprogram med bruk av strikk)
  • 8 piloter settes fra mai 2012
  • Ta i bruk en helseprofil
  • Livsstilsseminar
  • Nye piloter høst 2012
 • Forflytningsveiledning (tiltak som leveres av DNB Liv)
 • Frisk og Rask i Sola
  • Skrittellere på jobb
  • Registrering av fysisk aktivitet på jobb/fritid
  • Marsj høsten 2012
 • Prosjekt Heltid – deltid
  • Kartlegge uønsket heltid/deltid
 • Arbeidstidsordning i Miljøtjenesten
  • Utprøving av langturnus i Solstrålevegen
  • Utprøving av alternative arbeidstidsordninger til beste for brukere og ansatte
 • Prosjekt Kompetanse
  • Satsning i 2013
  • Prosjektgruppe opprettes 2013
  • Konkrete tiltak kommer
 • Omdømme
 • Kick-off samling for ”Saman om” i september 2012 med Mia Tørnblom. Tema: ”Personlig lederskap - mental trening i tiden”
 • Årlig julekonsert for kommunalt ansatte

Nyheter: