Historisk arkiv

Spydeberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Spydeberg kommunevåpen

Kommune: Spydeberg

Tema: Heltid/deltid

Prosjektleder: Solfrid Lima Frorud

Bakgrunn: Spydeberg var så vidt i gang med et prosjekt for å finne fram til bedre ordninger for turnus i pleie og omsorg da invitasjonen til deltakelse i Saman om ein betre kommune kom. Vi så at temaene vi ble invitert inn i var sammenfallende med det vi allerede var opptatt av, og at deltakelsen i «Saman om» ville kunne gi oss muligheten for erfaringsutveksling og nyttig kunnskap fra andre kommuner.


Utgangspunktet for at vi arbeider med arbeidstidsordninger er ønske om å legge til rette for økte stillinger, større jobbnærvær og mer fleksibilitet i hverdagen både for brukere og ansatte.

Prosjekt: Bedre arbeidstid

Mål: Prosjektet fokuserer på god tilrettelegging av arbeidstiden for å

  • fremme gode og fleksible tjenester
  • legge til rette for store stillinger
  • øke rekruttering av kompetent arbeidskraft

På sikt er målet redusert omfang av deltidsstillinger og at heltid er normalen.

Tiltak:

  • Kartlegge innhold i arbeidsdagen og lage gode dagsrytmer/ gode rutiner i den enkelte avdeling, med utgangspunkt i tjenestemottakers behov.
  • Kartlegge de ansattes ønsker for stillingsstørrelser og arbeidstidsordning, og hvilken tilrettelegging som kan bidra til å imøtekomme ønskene.
  • Prøve ut aktuelle arbeidstidsordninger.

 

Nyheter: