Historisk arkiv

Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Stavanger kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Tone Solheim

Bakgrunn: Stavanger kommune har inngått IA- avtale for perioden 2010 til 2013. IA- avtalen har som mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær, bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Rådmannen har som målsetting at det samlede sykefraværet i Stavanger kommune ikke skal overstige 6 prosent, som er grenseverdien for grønt fravær. Virksomhetsområdene har ulike utfordringer, og målkravene er derfor differensiert innenfor vært virksomhetsområde.

Prosjekt: Nærværsprosjektet ”God praksis”. Prosjektet skal understøtte kommunenes overordnede HMS mål og sikre god tjenesteleveranse. Det består av et løsningsfokusert 3 dagers seminar for ledere som har som mål å skape refleksjon over historier knyttet til hvilken atferd, aktiviteter, holdninger og rutiner som skaper de beste resultatene innen sykefravær og nærværsarbeid.

Mål:

  • Et sykefravær på 6 prosent eller under. For virksomheter som har et høyere sykefravær enn målkravet skal nærværet øke med 15% et år etter deltagelse.Virksomheter som har et sykefravær innenfor grenseverdien for grønt fravær ved prosjektstart skal fortsatt ha et grønt fravær ett år etter prosjektperioden.
  • Understøtte kommunenes overordnede HMS mål og sikre god tjenesteleveranse.

Tiltak:

  • Arrangere seminarer og tilrettelegge for grupperefleksjoner hvor ledere og ansattes representanter får dele erfaringer knyttet til god praksis i nærværsarbeidet. Gruppen vil få tilbud om tre halvdagssamlinger i form av seminar over en periode på 6 mnd.
  • Legge til rette for refleksjon i grupper. Slik vil deltagerne få synliggjort en taus kunnskap (”merverdien”), representert i gode nærværshistorie (god praksis). Dette vil bidra til å gi ledere et større handlingsrom i nærværsledelse
  • Intervjue og tilrettelegge redaksjonelt åtte historier fra utvalgte virksomheter som legges ut på intranettet.


Nyheter:


Presentasjoner: