Historisk arkiv

Strand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Strand kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Terje Ersland 

Bakgrunn: En gjennomført innbyggerundersøkelse i kommunen avdekket et stort forbedringspotensial i forhold kommunens omdømme. Undersøkelsen viste spesielt lav tilfredshet innenfor dimensjonene ”møte med din kommune” og ”tillit”. I forhold til kommunens tjenester viste undersøkelsen også et stort gap i tilfredshet mellom brukerne av tjenestene og innbyggere som ikke har benyttet seg av de samme tjenestene. Kommunen ønsker på bakgrunn av dette å utforme gode tiltak for å bedre omdømmet.

Prosjekt: “Saman om eit betre omdøme”

Mål:

 • Forbedre kommunens omdømme gjennom å øke innbyggernes kunnskap om kommunens tjenester og tilfredshet med disse tjenestene, bedre oppfatningen av kommunen som bosted, og bedre tilliten til lokaldemokratiet.
 • Forbedre resultatene i neste innbyggerundersøkelse i 2014 fra 3,9 til 4,1 (snitt for landet).

Delmål:

 • Styrket informasjon til alle innbyggerne, samt god dialog og medvirkning på de enkelte tjenestestedene.
 • Lik behandling av like saker
 • Økt bevissthet hos ansatte om sin rolle som ambassadører for kommunen
 • Økt oppfatning av rettferdighet blant innbyggerne
 • Ryddige saksbehandlingsprosesser og godt samspill mellom administrasjon og folkevalgte
 • Økt bevissthet om habilitets– og nærhetsutfordringer hos administrasjon og folkevalgte

Tiltak:

 • Utforme regelverk: Implementere et kvalitetssikret opplegg for dialog og samhandling med brukere og pårørende i alle aktuelle virksomheter
 • Støtteverktøy for medvirkning: Prøve ut elektronisk medvirkning. Utvikle medvirkning gjennom nettsider. Utvikle bruken av sosiale medier
 • Utforme regelverk: Utvikle kommunens kommunikasjonsstrategi. Utvikle felles verdisett.
 • Kompetanse: Gjennomføre kurs for ledere og medarbeidere
 • Organisasjonsutvikling: Utvikle ansattes holdninger til rollen som ambassadører for kommunen. Utvikle samspillet mellom administrasjon og folkevalgte gjennom innføring av balansert målstyring. Utvikle løsninger for habilitets- og nærhetsutfordringer.
 • Øke informasjonsflyt: Utvikle bruken av faste informasjonsskriv til innbyggere og ansatte. Publisere vedtaksoppfølging av politiske vedtak samt oversikt over hvilke saker som skal til politisk behandling.
 • Nye informasjonskanaler: Øke bruken av sosiale medier. Utvide bruken av web-tv.
 • Brukertilfredshet: Gjennomføre ny innbyggerundersøkelse og ny medarbeiderundersøkelse.

Nyheter:

Informasjonsmateriell: