Historisk arkiv

Våler*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Våler avsluttet prosjektet sitt i 2014

Våler kommunevåpen

Tema: Heltid/deltid

Prosjektleder: Aase-Marie Tovsen Nes

Bakgrunn: Gjennomsnittlig stillingsprosent for arbeidstakere innen pleie og omsorg i Våler kommune er 59 %. Kommunen har kartlagt omfanget av uønsket deltid innen pleie og omsorg, og resultatet er at av 173 arbeidstakere er det ca 60 arbeidstakere som ønsker høyere stillingsprosent.

Prosjekt: ”Redusere ufrivillig deltid”

Mål: Redusere antall deltidsstillinger innen pleie og omsorg

 

  • Innen 3 år skal kommunen ikke lyse ut faste stillinger som er mindre enn 50 %. Unntak fra dette vil være helgestillinger/deltidsstillinger for ansatte som ønsker å ha en deltidsstilling kombinert med en annen stilling og at det passer i deres livssituasjon: det kan være studenter, pensjonister, ansatte med restarbeidsevne.
  • I løpet av 5 år skal alle som har fagutdanning og som ønsker det ha fått tilbud om min 75 % stilling i Våler kommune. For arbeidstakere uten fagutdanning må realkompetansen vurderes opp mot formell utdanning (vil gjelde eldre arbeidstakere med lang praksis).

Delmål:

  • Kommunen skal i løpet av 3 år ha prøvd ut 2 alternative arbeidstidsordninger
  • Det skal utarbeides kompetranse og rekrutteringsplan for pleie og omsorg. Det legges til rette for at ansatte uten fagutdanning/høgskole motiveres til å ta utdanning.

Tiltak:

  • Opprette vikarpool høst 2012
  • Hospiteringsordninger - høst 2012
  • Ny arbeidstidsordning for hjemmehjelper – vinter 2013
  • Prøve ut nye arbeidstidsordninger på 2 avdelinger – oppstart januar 2013
  • Utvikle turnusprogrammet vårt til å håndtere ønsketurnus

Nyheter: