Historisk arkiv

Kompetansemiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I samarbeid med Agenda Kaupang og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) bistår Fafo med faglig kompetanse til Sammen om en bedre kommune. Kompetansemiljøet har utarbeidet kunnskapsstatuser på temaene i programmet, og oppsummerer jevnlig aktiviteten i kommunene med utgangspunkt i kommunenes egne planverk og rapporteringer.

Oversikt over leveranser fra kompetansemiljøet

Kunnskapsstatuser

Verktøy

Oppsummering av kommunenes aktivitet og resultater

Deltakerkommuner har anledning til å invitere representanter fra kompetansemiljøet til lokale temadager. Dette er noe kommunen selv dekker, eksempelvis gjennom tilskuddsmidlene.

 

Fafo
Fafo er en samfunnsvitenskaplig forskningsstiftelse, og forsker blant annet på arbeidsliv og velferd. De har gjennomført omfattende forskning på de fire temaene i programmet. Fafo yter også bistand til kommuner i utviklingsprosjekter. Les mer på www.fafo.no.

 
Ressurssenter for Omstilling i kommunene
Ressurssenter for Omstilling i kommunene er en stiftelse som driver rådgivningsvirksomhet overfor kommunene. RO tilbyr også kompetansegivende utdanning for ledere i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med Høgskolen i Hedemark og Fagakademiet, samt arrangerer kurs og konferanser. RO bistår ofte kommuner med prosesstyring og prosessveiledning. Les mer på www.ro.no.


Agenda Kaupang
Agenda Kaupang er et tverrfaglig rådgivningsselskap som i hovedsak arbeider med offentlige virksomheter innenfor temaene ledelse/HR, virksomhetsstyring/OU, evaluering/utredning. De har lang erfaring i å utvikle og definere målsettinger. Les mer på www.agendakaupang.no