Historisk arkiv

Begynner å høste resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune kan vise til positive resultater fra fjoråret. Kommunene som jobber med sykefravær i programmet kan rapportere en pen nedgang i fraværet. Flere av kommunene som jobber med heltidskultur har også høstet gode resultater.


- Det er svært gledelig å registrere at kommunene i programmet viser fremgang. Fra sentralt hold har vi også et ansvar for å løfte og synliggjøre de gode resultatene. Selv forsøker jeg å spre de gode eksemplene så ofte som mulig, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da politisk ledelse fra alle partene i programmet var samlet til programrådsmøte torsdag 10. april.

Leif Moland fra Fafo og Kjell Værnor fra Agenda Kaupang var invitert til å presentere resultater fra årsrapporteringen fra 2013.

Deltidsproblematikken
Halvparten av kommunene som jobber med heltidskultur i pulje 1 av programmet rapporterer at de har økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Den største økningen ser vi i Songdalen, hvor de har gått fra en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 61 til 71 prosent.  

I sin gjennomgang av rapporteringen kom Moland med mange nyttige refleksjoner rundt deltidsproblematikken. Ett av de viktigste budskapene fra Fafo-forskeren var at arbeidsgiver og de som representerer brukerne, nemlig politikerne, i for liten grad har hevdet eierskap til retten til heltid sammenlignet med arbeidstakerne.

- Deltidskulturen innen pleie- og omsorgssektoren svekker arbeidsgivers mulighet til å styre driften på en helhetlig måte, sa Moland.

Han understreket at heltidsprosjektene gjerne har lang inkubasjonstid.

- Det første året går gjerne med til å organisere prosjektet og få ledelsen i kommunen til å engasjere seg. Deretter skal man få linjelederne og de ansatte, til å gå med på å snu om på livene sine. Når man endelig har klart dette, er det ofte ikke lang tid igjen før prosjektet er slutt, sa Moland.

Sykefravær
Kommunene som jobber med sykefravær har hatt gode resultater i 2013. I gjennomsnitt har kommunene i pulje 1 hatt en nedgang på ca.1 prosentpoeng. Størst nedgang har Sund og Molde hatt, med 2 prosentpoeng.

Blant kommunene som startet opp i 2012 melder 14 av 16 kommuner at de har hatt nedgang i fraværet. Vefsn har allerede oppnådd målet om å redusere fraværet med 20 prosent.

Det siste året har mange av sykefraværskommunene begynt å snakke mer om nærvær og mindre om sykefravær. Det å jobbe for økt nærvær handler i større grad om kulturendring - styrking av arbeidsmiljøet, ledelse og tjenestekvalitet.

- En viktig faktor virker å være engasjement fra toppledelsen. Der hvor lederne har en foroverlent holdning til dette temaet, er det lettere å oppnå resultater, sa Kjell Værnor fra Agenda Kaupang.

Han trakk fram Bømlo kommune som eksempel på en kommune hvor rådmannen har forstått hvor viktig dette er.

Kompetanse og omdømme
Det foregår mye aktivitet også blant kommunene som jobber med kompetanse/rekruttering og omdømme. Halvparten av kompetansekommunene rapporterer at de har færre ledige stillinger i 2013 sammenlignet med året før.

Tematikken på disse temaene er mindre konkret og ensrettet enn på heltid og sykefravær. Eksempel på tiltak er innbyggerdialog, kompetansekartlegging og utarbeiding av strategiske planverk. Dette er følgelig vanskeligere å måle enn antall heltidsstillinger og nedgang i sykefraværet.

Leder i Akademikerne kommune, Anders Kvam, påpekte at det er viktig at også kompetansekommunene målretter innsatsen. Han uttrykte også bekymring over at så få av Akademikernes medlemmer vurderer en jobb i kommunen.

Ledelse
Det er noen overbygninger som går igjen i alle temaene i Sammen om en bedre kommune. En av de viktigste er ledelse, og statsråd Jan Tore Sanner utfordret KS på dette.

Leder Mette Nord i Fagforbundet minnet om hva lederne i pleie- og omsorgssektoren faktisk har å forholde seg til.

- Mange av dem har ikke anledning til å være fremoverlente og jobbe strategisk. De bruker all sin tid på løpende oppgaver som å få turnuser til å gå opp og skaffe vikarer.

Barrierer
I årsrapporteringen ble kommunene oppfordret til å spille inn eventuelle barrierer for prosjektarbeidet. Flere kommuner som jobber med heltidskultur har rapportert inn problemer med å få dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene, selv når de lokale partene stiller seg positive.

- Alle er enige om at det er viktig å legge til rette for heltid, men innfallsvinkelen til disse problemstilingene er litt ulik. Må regelverk endres, eller har man ikke gått nok inn i mulighetene som ligger der allerede? Vi vil se mer på det, sa Nord.