Historisk arkiv

På vei mot en heltidskultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Songdalen kommune har hatt den største økningen av stillingsstørrelsen i programmet. På to år, fra 2011 til 2013, har Songdalen klart å øke stillingsstørrelsen i med 10 prosentpoeng. Her forklarer rådmann Vidar Skaaland hvordan kommunen har oppnådd resultatene.

 

Rådmann Vidar Skaaland, Songdalen kommune
Rådmann Vidar Skaaland, Songdalen kommune (Foto: KMD).

 

Songdalen kommune har hatt den største økningen av stillingsstørrelsen i programmet. På to år, fra 2011 til 2013, har Songdalen klart å øke stillingsstørrelsen i med 10 prosentpoeng. Her forklarer rådmann Vidar Skaaland hvordan kommunen har oppnådd reslutatene.

- Hva har vært den største utfordringen i arbeidet med å få frem en heltidskultur?

- Umiddelbart vil jeg si det var mangel på ressurser og penger. Vi er en relativt fattig kommune. Først bestemte vi oss for at alle små stillinger skulle bort, ingen under 40 prosent. Det hadde primært med hensyn til arbeidstakerne og pensjonsrettigheter å gjøre. Mange av våre medarbeidere var ganske komfortable med å jobbe deltid.

Etter hvert som vi jobbet mer systematisk med deltidsproblematikken, så vi en rekke fordeler både for brukerne våre og de ansatte med større stillinger. I tillegg får vi en mer effektiv bruk av de midlene vi har til rådighet.  Nå er fokus snudd mot en heltidskultur, selv om det kanskje ikke betyr 100-prosentstilling for alle. Vi opplever også at folks holdninger endrer seg. Det er flere i dag som ønsker større stilling. Det henger nok også sammen med at barnehagedekningen hos oss har bedret seg.

- Hva opplever du har vært det viktigste for å lykkes?

- Jeg vil trekke fram tre faktorer. For det første trepartssamarbeidet. Vi har hatt stor nytte av et konstruktivt samarbeid mellom de folkevalgte, de tillitsvalgte og administrasjonen. Dette etablerte vi allerede i 2007, da vi deltok i Kvalitetskommuneprogrammet. Videre har en prosjektledelse med meget god forankring og tillit i organisasjonen hatt stor betydning hos oss. Sist, men ikke minst har vi hatt en åpen og god dialog, også om de tingene som har vært vanskelig. Dette har selvsagt med personkjemi å gjøre, men vi har investert i samarbeidet.

- Har du noen gode råd til andre rådmenn som vil utvikle en heltidskultur?

- Jeg er overbevist om at det er viktig å definere tydelige mål. Når disse er forankret hos partene og vi kan jobbe systematisk i fellesskap mot disse, da blir det også framdrift og resultater. I tillegg er det viktig å bruke kommuneplanen og handlingsdelen av økonomiplanen som styringsredskap. Der kan man sikre seg den nødvendige politiske forankringen.

Lenke til Vidar Skaalands presentasjon (PDF).