Historisk arkiv

Nyheter

Lokal konferanse i Fræna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tirsdag 17. juni arrangerte Fræna kommune sin første temadag. Målgruppen for temadagen var alle ansatte i pleie og omsorgstjenestene, mellomledere, enhetsledere, politikere og tillitsvalgte i Fræna kommune.


På programmet sto informasjon, forankring av prosjektet i kommunen og inspirasjon til å delta i og lykkes med aktivitetene i prosjektet.

Nina Amble - førsteamanuensis v/HiOA holdt et inspirerende foredrag om hva som må til for å løse deltidsproblematikken
Nina Amble - førsteamanuensis ved HiOA holdt et inspirerende foredrag om hva som må til for å løse deltidsproblematikken (Foto: Fræna kommune).


En jobb å leve av
Prosjektet tar for seg ulike utfordringer i kommunesektoren, og Fræna kommune har valgt å fokusere på heltidskultur og kompetanse/rekruttering. Kommunen håper at tiltak mot disse temaene vil gi resultater også innen omdømme og sykefravær.

- Vi vil styrke kommunen sitt omdømme gjennom å kunne tilby stillinger som medarbeiderne kan leve av, sa kommunalsjef Arild Kjersem, som hadde gleden av å innlede dagen på Frænabu.


Bra arbeid for grepa damer!

Det faglige innslaget under temadagen var det førsteamanuensis Nina Amble fra Høyskolen i Oslo og Akershus som sto for. Med stort engasjement holdt hun foredraget «Bra arbeid for grepa damer». Amble kom med klare meninger og gode råd til både politikere, ansatte og ledere på hva hun mente måtte til for å løse deltidsproblematikken. Helgeknuten må løses opp, blant annet ved at:

  • Andelen timer mellom hverdag og helg forskyves til større andel timer på helg
  • Ledere må ta ansvar for å definere hva som gir god kvalitet på tjenesten og godt arbeidsmiljø
  • Noen ansatte må vurdere sine privilegier, noen trenger en realitetsorientering

- Slik turnus er oppsatt mange steder nå, er personalgruppen oppdelt i A- og B-lag (og C-lag=ringevikarer). Dette må vi få en slutt på. For at veien mot en heltidskultur skal lykkes, må alle «lag» være med og bidra, understreket Amble.

Prosjektleder for Sammen om en bedre kommune i Fræna, Katrine Langnes
Prosjektleder for Sammen om en bedre kommune i Fræna, Katrine Langnes (foto: Fræna kommune).


Hva gjør Fræna for å nå målene?

Prosjektleder Katrine Langnes orienterte om hvilke behov Fræna har per i dag, og hva som har vært gjort til nå:

  • Styringsgruppa har pekt ut tre pilotarbeidsplasser som skal finne ut hva de kan gjøre for å nå målene på sin arbeidsplass. Disse er Knausvegen, Lundhaugen omsorgsenter, samt Fræna Sjukeheim og omsorgsenter
  • Personalmøte med informasjon om prosjektet på de tre pilotarbeidsplassene
  • Utarbeidet kartleggingsskjema slik at hver enkelt medarbeider skal få muligheten til å bli hørt og kunne komme med innspill
  • Laget og publisert infobrev til alle ansatte i pleie og omsorg
  • Utarbeidet felles søknadsmal, rutiner og retningslinjer for Fræna kommune i forbindelse med unntak fra AML
  • Knausvegen er godt i gang med sin alternative turnus, en såkalt blandingsturnus med noen lange vakter og noen tradisjonelle. Lundhaugen har startet opp forsøk på omdisponering av vikarmidler, og skal jobbe videre med andre løsninger høsten 2014.


Refleksjon - de tre første skritt

Dagen ble avsluttet med refleksjonsgrupper, hvor hver gruppe skulle definere hvordan de ville at prosessen rundt endringer i arbeidstidsordningene skulle foregå.

- Det kom mange gode og konstruktive forslag på bordet som prosjektgruppa vil dra nytte av å jobbe videre med, konkluderer prosjektleder Katrine Langnes.

 

Refleksjonsgrupper i arbeid under temadag for Sammen om en bedre kommune i Fræna,
Refleksjonsgrupper i arbeid under temadag for Sammen om en bedre kommune i Fræna, (Fræna kommune)