Historisk arkiv

C og :-) Z i Lunner kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

De får besøk, både nasjonalt og internasjonalt. De reiser rundt både i Norge og utlandet og forteller om sin arbeidsmetodikk og resultater. Hva er det med denne bemerkelsesverdige kommunen på Hadeland?

Lunner jobber med kompetanse og rekruttering i Sammen om en bedre kommune, men har også oppnådd svært gode resultater på andre temaområder. De mottok KLPs arbeidsmiljøpris i 2012, Fylkesmannen i Opplands fornyingspris for 2012 og NAVs IA-pris for 2013. Dette vitner om en kommune som setter sine ansatte i sentrum, som har blikk for framtida og som har utviklet en god samarbeidskultur.

Økonomiske gevinster

Kan en samarbeidskultur og et sterkt medarbeiderskap blant ansatte spores igjen i reduserte kommunale kostnader? For å få et svar på dette ble DeFacto, kunnskapssenter for fagorganiserte, i fjor engasjert av Fagforbundet for å foreta en case-studie av Lunner.

I studiet har man på den ene siden sett på partsamarbeidet i kommunen og de ansattes opplevelse av medbestemmelse og innflytelse, og på den andre siden nivået på sykefravær, seniorpolitiske tiltak og turnover.

Kommunen scorer svært høyt både på partssamarbeid og på de ansattes medbestemmelse. Dette er noe de har arbeidet med og lagt mye energi i over lang tid.

Sykefravær
Lunner har gjennomgående hatt et lavt sykefravær. I 2013 lå det legemeldte fraværet på 6,4 prosent, to prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Dette har spart kommunen for utgifter både i og ut over arbeidsgiverperioden.

Seniorpolitikk
Kommunen har ført en aktiv seniorpolitikk, med ulike seniorpolitiske tiltak. I 2012 var andel ansatte i aldersgruppen 62-66 år som tok ut AFP i Lunner på 28 prosent, mot et landsgjennomsnitt på 40 prosent. Selv om seniorpolitiske tiltak koster noe, har dette alt i alt vært god økonomi. I tillegg ligger det en merverdi i at kommunen beholder kompetansen i lengre tid.

Turnover
Sammenlignet med andre kommuner har Lunner også en stabil arbeidsstokk, med færre som slutter. I 2013 hadde kommunen en turnover på 5,2 prosent, ca. halvparten av resten av landet. Turnover innebærer kostnader både rent økonomisk og kompetansemessig. Man antar at kostnadene i forbindelse med turnover i en organisasjon bør settes til halve årslønnskostnaden i den aktuelle stillingen.

Samlet sett gir lavt sykefravær, lav uttak av AFP og lav turnover Lunner store innsparinger hvert år. Det er rimelig å anta at de gode tallene har sammenheng med arbeidsmiljø og lojalitet til kommunen som arbeidsgiver. Lunner scorer høyt på både medarbeidernes trivsel og medbestemmelse. Kanskje er det dette, mer enn spesifikke tiltak, som gir Lunner de gode resultatene.

Last ned rapporten: 
Lønnsom medbestemmelse – effekter av trepartssamarbeidet i Lunner kommune, en case-studie (PDF).