Historisk arkiv

Heltid i Sarpsborg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Bystyret i Sarpsborg har vedtatt en offensiv handlingsplan for heltid. Hensikten er å redusere uønsket deltid, som har negativ innvirkning på tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og rekruttering.

Sarpsborg kommune har siden 2009 jobbet systematisk med å redusere uønsket deltid gjennom ulike tiltak og virkemidler. I forbindelse med kommunens deltakelse i Sammen om en bedre kommune har all uønsket deltid blitt kartlagt, og arbeidet mot uønsket deltid har blitt systematisert i et eget handlingsprogram for heltid.

Utviklingsarbeidet har fungert godt, med representanter fra tillitsvalgte, ledelse og politikere. Forankringen har gitt drahjelp i prosjektet og sikret framdrift fordi de involverte er med i prosessen og dermed informert.

Utdanningsnivået i Sarpsborg er lavere enn gjennomsnittet i landet for øvrig. Kommunen er klar over at dette kan slå negativt ut når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder særlig innenfor tjenesteområder med mange stillinger og heldøgnsdrift, spesielt pleie- og omsorgssektoren.

Fanges i deltidsfella

I likhet med mange andre kommuner, opplever Sarpsborg at ansatte lett fanges i det som kalles «deltidsfella». Selv om mange som jobber i småstillinger får faste stillinger etter fireårsregelen, er det fortsatt som deltids- eller småstillinger. Dermed blir det færre hele stillinger å rekruttere nye medarbeidere til. Siden småstillinger har liten appell til dem som har fagutdanning, fylles de av medarbeidere uten utdanning for faget. Dette har Sarpsborg tatt konsekvensen av ved å starte et bedriftsinternt opplæringsprogram for helsefag. I år sitter 53 medarbeidere på skolebenken.

Handlingsprogrammet gir en god gjennomgang av sentral forskning og kunnskap på heltid/deltid, og er nyttig læring til andre kommuner som trenger hjelp til å komme ut av deltidsfella. Handlingsprogrammet viser sammenhengene mellom heltidskultur og effektiv ressursbruk, bedringer i arbeidsmiljøet og økt kvalitet for brukere og tjenestemottakere. 

Sammenhengen mellom Sarpsborgs arbeidskraftsbehov, deltid og sykefravær er også dokumentert i heltidsprogrammet. Situasjonen i kommunen skiller seg ikke vesentlig fra det generelle bildet og utfordringene som andre kommuner har. Likevel er det store ulikheter mellom driftsenheter internt i kommunen. Sarpsborg velger å se på disse ulikhetene som muligheter, siden det betyr at enkelte kan bidra til å gjøre en forskjell hvis det legges til rette for kunnskapsoverføring og læring av god praksis.

Med bakgrunn i den forskningsbaserte kunnskapen i handlingsprogrammet, er det vedtatt 15 konkrete tiltak for bystyret. Forslagene er sortert på tre nivåer:

 1. Kan gjennomføres umiddelbart uten videre utredning eller beslutning
 2. Kan gjennomføres etter administrative endringer og avtaler/rutiner
 3. Krever noe mer utredning og eventuell politisk behandling

Vi anbefaler å følge lenken til handlingsplanen, men trekker her fram noen eksempler på konkrete tiltak:

 • Gjennomføre nødvendig opplæring på alle aktuelle nivåer.
 • Erstatte faste, små helgestillinger, vikariater og rammeavtaler gjennom ansettelse av fast ansatte vikarer i store stillinger.
 • Anskaffe et nytt kalkulasjonsverktøy, som er utviklet i rammen av «Sammen om en bedre kommune». Alle enheter skal ta dette i bruk, og det gjennomføres nødvendig opplæring på metodikk og bevisstgjøring.
 • Utvikle en opplæringspakke med kurs og workshops som gjøres obligatorisk for alle ledere.
 • Alle team skal ha en oppdatert bemanningsplan, basert på en gjennomarbeidet døgnrytmeplan.
 • Turnuslinjer større enn 90 % skal aldri brytes ned.
 • Etablere obligatoriske opplæringsprogram for medarbeidere som ikke har utdanning fra videregående skole.
 • Alle enheter/team skal utarbeide sine turnusplaner i rammen av en årsplan. Dette utprøves på utvalgte enheter gjennom en toårsperiode. Dersom dette er vellykket, bør det innføres som en obligatorisk forutsetning i alle enheter og team.
 • Utlysing av stillinger i pleie- og omsorgsektoren foretas bare hver tredje måned. Det lyses ikke ut stillinger under 50 %.