Historisk arkiv

På vei mot en heltidskultur i Fredrikstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nær 50 ledere, tillitsvalgte og verneombud var i starten av desember samlet på Høgskolen i Østfold. Her skulle de arbeide seg sammen og rette blikket mot en heltidskultur i Fredrikstad kommune.


I løpet av de siste årene har begreper som uønsket deltid, langturnus, ønsketurnus, 3+3, medleverturnus og hinkehelg stadig kommet mer i søkelyset. Både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgivere ser at et høyt innslag av små- og deltidsstillinger skaper større utfordringer enn det løser.

Deltagere i salen på temadag for Saman om ein betre kommune i Fredrikstad
Muntre deltagere på temadag i Fredrikstad kommune 10. desember (Foto: Bjørn Pettersen).


Situasjonen for Fredrikstad er på linje med gjennomsnittet i kommunesektoren for øvrig. Hele 62,8 % arbeider deltid. Innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen er tallene enda rødere. Ifølge PAI-tall fra 2010 har kun 31% av de ansatte hele stillinger. 69% av de ansatte i sektoren arbeider altså deltid . 

Deltid avler deltid
Deltidsstillinger er negativt for de som ønsker seg, men ikke får hel stilling. De må slite for å få nok vakter til å ha ei lønn å leve av. Dette gir lavt pensjonsinnskudd, det kan være vanskelig å få lån og det skaper vansker med å planlegge samvær med familien.

Mange brukere og pårørende opplever at deltidsstillinger gir en oppstykket hverdag med  mange ansikter å forholde seg til i løpet av en dag eller en uke. Dette gjør selvsagt også noe med den opplevde kvaliteten.

For kommunen betyr mange små stillinger mer administrasjon. Det er heller ikke lett å rekruttere nye kolleger med rett kompetanse dersom man bare kan tilby småstillinger. Kommunens omdømme både som arbeidsgiver og som tjenesteprodusent påvirkes negativt.

Deltid avler deltid fordi man havner i en negativ sirkel der det nesten er umulig å etablere hele faste stillinger.

Fredrikstad er i gang
Fredrikstad kommune jobber nå systematisk med denne problemstillingen. Vi har spurt prosjektleder Alice Reigstad og kommunalsjef Jon Erik Olsen hva de vurderer som den største utfordringen.

 

Kommunalsjef Jon Erik Olsen og prosjektleder for Saman om ein betre kommune i Fredrikstad, Alice Reigstad
Fredrikstad kommune mener deltagelsen i et nettverk som «Saman om ein betre kommune» er veldig positivt. - Det setter oss i kontakt med andre kommuner i samme situasjon, og bidrar i tillegg til at vi kan etablere kontakt med ressurspersoner på området. Det er meget nyttig, sier kommunalsjef Jon Erik Olsen og prosjektleder Alice Reigstad (Foto: Bjørn Pettersen).


- Det vi ser på som den største utfordringen i det arbeidet vi er i gang med er å få innarbeidet heltidskulturen. Deltid er normalen i vår seksjon i dag, og det er kun et fåtall av de som arbeider i direkte tjenesteyting som jobber 100 % stilling, sier Reigstad.

- For å snu retning mot en heltidskultur må det skje store holdningsendringer hos alle parter, og noen etablerte «sannheter» må fjernes. Det krever vilje fra arbeidsgiver, både på administrativt og politisk nivå, til å gjennomføre strukturelle endringer og å holde en klar og entydig linje. I tillegg krever det godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, herunder utvikling av en felles forståelse for utfordringene vi står ovenfor, legger kommunalsjef Olsen til.

Fredrikstadfolk er ikke kjent for å la seg vippe av pinnen av en utfordring, i hvert fall ikke uten å fokusere på de positive mulighetene disse gir. Hvilke positive eller morsomme utfordringer venter dere å støte på i arbeidet dere nå holder på med?

- Flere ansatte i store stillinger gir oss et annet handlingsrom. Ledere kommer til å se sine ansatte oftere, det vil bli betydelig forbedret kontinuitet både for tjenestemottakere og for deres pårørende, tror Olsen.

- Å se resultatene fra utprøvingene våre. Vil vi få de resultatene vi forventer? Blir nærværsfaktoren høyere? Får vi flere fornøyde brukere? Vil de ansatte ha bedre resultat på tilfredshetsmålingene? Her er det mange spennende spørsmål som det blir veldig gøy å få svar på, avslutter prosjektleder Alice Reigstad i Fredrikstad kommune.

Neste økt med temadag i Fredrikstad kommer allerede i januar. Da skal ansatte i virksomhetene jobbe med langvakter og nye modeller.